27. 10. 2020  21:48      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY9001 - Kariérové poradenstvo (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY9001
Názov predmetu:
Kariérové poradenstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V závere semestra:
- Seminárna práca
Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa prehľad a základnú praktickú skúsenosť so špecifickými tematickými kvalitatívnymi, kvantitatívnymi a kombinovanými výskumnými projektmi v oblasti kariérového poradenstva.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Psychológia trhu práce
2. Významné faktory pôsobiace na trh práce
3. Kariéra – vymedzenie pojmu a definícia
4. Kariéra ako súčasť „psychologického života“
5. Kariérové poradernstvo
6. Kariérny coaching
7. Kariéra z pohľadu teórie generácií XYZ
8. Kvalitatívne metódy v oblasti kariérového poradenstva
9. Kvantitatívne metódy v kariérového poradenstva Mystery shopping a mystery call – Medusova, Veresova
10. Nové trendy v oblasti kariérového poradenstva
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
VENDEL, Š. Pedagogická psychológia. Bratislava: Epos, 2007.
SCHEIN, E H. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

ABCD
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %0 %0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Lukáš Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: