20. 10. 2020  7:44      Vendelín        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY2007 - Rozvojové a tréningové programy (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY2007
Názov predmetu:
Rozvojové a tréningové programy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
LS
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériá úspešného absolvovania predmetu:
- Realizácia vybranej zážitkovej aktivity v skupine 40 bodov
- Odovzdanie písomnej súhrnnej správy (podľa stanovenej štruktúry) do konca skúškového obdobia 30 bodov
- Účasť – max. 3 absencie 10 bodov

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa orientáciu v prístupoch experienciálneho (zážitkového) vzdelávania a jeho špecifikách. Zorientuje sa v terminológii a metódach rozvoja (zážitkové vzdelávanie, tréning, facilitácia a pod.). Ťažiskom je zážitková časť, študenti absolvujú prostredníctvom osobného zážitku rôzne druhy a typy metód využívaných v rozvojových a tréningových programoch. Po skončení kurzu by mali byť študenti schopní navrhnúť a zrealizovať jednoduchšiu rozvojovú alebo tréningovú aktivitu, aplikovať naučené vedomosti v praxi a odprezentovať jej priebeh a prínos.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Východiská a pojmy zážitkového vzdelávania
2. Kolbov cyklus učenia
3. Zásady plánovania, realizácie a evaluácie rozvojových a tréningových programov
4. Identifikácia potreby vzdelávania a analýza vzdelávacích potrieb
5. Cieľové skupiny a špecifiká účastníkov rozvoja
6. Rôzne druhy a typy rozvojových a tréningových programov
7. Metódy a techniky zážitkového učenia
8. Osobnosť lektora/ trénera
9. Spätná väzba vo vzdelávacích, tréningových a rozvojových programoch
10. Komunikácia lektora
11. Hodnotenie efektivity vzdelávacieho, rozvojového alebo tréningového programu
12. Osobný zážitok rôznych druhov a typov metód využívaných v rozvojových a tréningových programoch
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LABÁTH, V. -- ONDRUŠEK, D. Tréning? Tréning. Učenie zážitkom . Bratislava: PDCS. Partners for Democratic Change International, 2007.
ONDRUŠEK, D. -- HIPŠ, J. -- POTOČKOVÁ, D. Výchova k tolerancii hrou. Bratislava: PDCS. Partners for Democratic Change International, 2007.
VODÁK, J. -- KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 212 s. ISBN 80-247-1904-7.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 80-247-1457-8.
BEDNAŘÍK, A. Tréning hrou.  [online]. 1998. URL: http://www.pdcs.sk/sk/publikacie/trening-hrou.html#P.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

A
BC
D
E
FX
97,4 %2,6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: