29. 10. 2020  9:25      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY1010 - Teória a prax poradenskej psychológie (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY1010
Názov predmetu:
Teória a prax poradenskej psychológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: Magisterský študijný program, 2. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra (60%):
Protokoly (10%): vypracovanie dvoch protokolov podľa zadaných požiadaviek.
Anamnestický rozhovor (20%): realizácia úvodného poradenského rozhovoru s cieľom
zmapovať a písomne spracovať osobnú, pracovnú a sociálnu anamnézu klienta.
Semestrálna práca (30%): vypracovanie akademickej eseje na zadanú tému z oblasti psychologického poradenstva, spracovanej podľa stanovených kritérií.
Študent môže získať v priebežnom hodnotení max. 60 bodov.

V závere semestra (40%):
Záverečný písomný test (40%): možnosť výberu z viacerých alternatív odpovedí a/lebo formulovanie stručných odpovedí na otázky k téme kurzu.
Podmienkou úspešného zvládnutia testu je preukázanie vedomostí v rozsahu min. 55% (t.j. absolvovať test min. na 22 bodov). Celkové hodnotenie (max. 100 bodov) je výsledkom súčtu bodov, získaných z priebežného hodnotenia (max. 60 bodov) a záverečného hodnotenia (max. 40 bodov).

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov= 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent kurzu získa detailný prehľad o možnostiach uplatnenia psychologického poradcu a o jednotlivých typoch a špecifikách psychologického poradenstva. Osvojí si základné kompetencie v oblasti diagnostických postupov, spracovania anamnézy a kazuistiky klienta v psychologickom poradenstve. Formou interaktívnych cvičení a modelových situácií nadobudne praktické zručnosti v oblasti komunikácie a vedenia poradenského rozhovoru. Prostredníctvom riadenej sebareflexie a zúčastneného pozorovania dokáže identifikovať psychologické procesy na úrovni poradca - klient - kontext.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Koncepcie psychologického poradenstva. Špecifiká individuálneho, skupinového a hromadného psychologického poradenstva. Možnosti a limity dištančného poradenstva.
2. Psychologické poradenstvo orientované na vzťahový kontext: partnerské, predmanželské a manželské poradenstvo.
3. Koncepcie a modely rodinného poradenstva. Úloha psychológa v rozvodovom procese.
4. Poradenstvo pre deti, dospievajúcich a poradenstvo vo výchovno-vzdelávacom procese.
5. Poradenstvo pre dospelých, seniorov a poradenstvo v profesionálnom vývine.
6. Krízová intervencia a smútkové poradenstvo.
7. Psychodiagnostika a diagnostické postupy v psychologickom poradenstve.
8. Pozorovanie, diagnostický rozhovor, anamnéza, kazuistika.
9. Osobnosť poradcu, jeho motivácia a možnosti osobného a profesijného rozvoja. Poradcova sexualita a zásady poradenskej práce s klientkou a klientom.
10. Komunikačné zručnosti a komunikačné bariéry v poradenskej intervencii.
11. Kladenie otázok, reflexia významu a pocitov.
12. Význam a využitie empatie a neverbálnej komunikácie v psychologickom poradenstve
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ALTMAIER, E. M. - HANSEN, J. C. (Eds.) (2011) The Oxford Handbook of Counseling Psychology. Oxford University Press.
HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. (2004) Pedagogicko-psychologické poradenství: Intervence. Praha: UK.
MERRY, T. (2004) Naučte sa byť poradcom. Bratislava: Ikar.
PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada Publ.
VÁGNEROVÁ, M. - KLÉGROVÁ, J. (2008) Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 138

AB
C
D
EFX
32,6 %
31,2 %
27,5 %
4,3 %
2,2 %
2,2 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: