18. 9. 2020  8:49      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BSPP60014 - Psychometria-psychodiagnostika (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu:
BSPP60014
Názov predmetu: Psychometria-psychodiagnostika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- vyhotoviť a odovzdať v písomnej podobe seminárnu prácu (max. 50 bodov)
- absolvovať priebežný písomný test (max. 20 bodov)

V závere semestra:
- záverečná písomná skúška (max. 30 bodov)

V rámci priebežného hodnotenia musí študent získať najmenej 26 bodov, aby sa mohol zúčastniť záverečnej skúšky. Celkové bodové hodnotenie študenta pri skúške sa získa ako súčet bodov pridelených študentovi na aktívnych formách výučby a bodov získaných pri skúške. Ak študent získa 55 bodov a menej, je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (Fx), ak získa 56 až 65 bodov, je hodnotený stupňom dostatočne (E). Body v rozsahu od 66 do 75 stupňom uspokojivo (D), body v rozsahu 76 až 85 bodov stupňom dobre (C), body v rozsahu 86 až 93 stupňom veľmi dobre (B), body v rozsahu 94 až 100 stupňom výborne (A).
 
Výsledky vzdelávania:
Po skončení kurzu budú študenti ovládať základnú terminológiu teórií psychometriky. Budú rozumieť procesu tvorby psychometrických metód. Budú schopní naprojektovať/overiť vybrané psychometrické charakteristiky testových/dotazníkových metód.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Psychometrika a psychodiagnostika
2. Matematická štatistika a psychometrika
3. Psychometrické teórie
4. CTT, IRT
5. Položková analýza
6. Objektivita
7. Validita
8. Reliabilita
9. Normalizácia
10. Proces tvorby psychodiagnostických testov
11. Posudzovanie kvality psychometrických metód
12. Etika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DENGLEROVÁ, D. -- URBÁNEK, T. -- ŠIRUČEK, J. Psychometrika. Praha: Portál, 2011.
URBINA, S. Essentials of psychological Testing. Hoboken, New Yersey: Wiley, 2004.
HALAMA, P. Princípy psychologickej diagnostiky. Trnava: FF TU, 2005.
ŘÍČAN, P. Úvod do psychometrie. Bratislava: PaDT, 1980.

Odporúčaná:
EFPA Standing Committee On Tests and testing (SCTT). 2010. Model recenze podle EFPA pro popis a hodnocení psychologických testů. Formulář recenze testu a poznámky pro recenzenty, Verze 3.42. Dostupné na http://efpa.eu/professional-development/assessment

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

AB
C
D
E
FX
52,2 %
31,3 %
11,9 %
4,6 %
0 %0 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Veronika Boleková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: