Sep 28, 2020   5:35 a.m.      Václav        
University information system

Course syllabus BMMM10004 - Marketingový manažment (FM - ZS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM10004
Názov predmetu:
Marketingový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Masmediálna a marketingová komunikácia, 1. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežne 50%, v skúšobnom období 50%, test, písomná práca (poradenský projekt), písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Vysvetliť hlavné charakteristiky plánovania, riadenia a kontroly za účelom nadobudnutia strategických zručností v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Marketingový manažment – pojem, podstata.
Analýza konkurencie firmy, jej vyhodnotenie a vytváranie marketingových stratégií.
Meranie, analýza a prognózovanie dopytu.
Segmentácia, voľba cieľových trhov a marketingovej stratégie pre diferenciáciu a 
umiestnenie ponuky
Vývoj, testovanie a uvedenie na trh nového produktu
Riadenie produktov prostredníctvom ich životného cyklu, výrobkových rád, značky a obalu
Vytváranie cenových stratégií a voľba distribučných ciest
Analýza spotrebiteľských trhov a kúpne správanie
Analýza trhu organizácií a ich kúpneho správania

LESÁKOVÁ, D A K. Strategický marketing. Bratislava: SPRINT, 2007. 354 s. ISBN 80-89085-92-7.
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1.
MEFFERT, H. Marketing management. Praha: Grada Publishing , 1996.
kolektív: Marketing manažment II. Ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať. Bratislava: 228 s.r.o. 2007, ISBN 978-80969856-1-6. Kapitoly 4,5.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
LESÁKOVÁ, D A K. Strategický marketing. Bratislava: SPRINT, 2007. 354 s. ISBN 80-89085-92-7.
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1st vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1.
HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2000.
HORÁKOVÁ, I. -- STEJSKALOVÁ, D. -- ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace. 2nd vyd. Praha: Management Press, 2008. 254 s. ISBN 80-7261-178-2.
MEFFERT, H. Marketing management. Praha: Grada Publishing , 1996.
doplnkové prednáškové materiály učiteľa
kolektív: Marketing manažment II. Ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať. Bratislava: 228 s.r.o. 2007, ISBN 978-80969856-1-6. Kapitoly 4,5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 699

A
B
C
DE
FX
30,6 %
18,9 %
19,0 %12,7 %17,3 %
1,5 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 25. 11. 2019.

Type of output: