Jun 5, 2020   12:16 p.m.      Laura        
University information system

Course syllabus BMMD20231 - Tvorba pre lifestylové časopisy (FM - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD20231
Názov predmetu:
Tvorba pre lifestylové časopisy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

A
B
C
D
E
FX
70,3 %
29,7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
13. 6. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 13. 06. 2019.

Type of output: