27. 10. 2020  22:49      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10130 - Mediálna tvorba II (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10130
Názov predmetu:
Mediálna tvorba II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a/ aktívna účasť na prednáškach a seminároch (študenti s IŠP 50 %)
b/ tvorba(odovzdanie, resp. publikovanie) novinárskych prejavov určených pedagógmi
c/ prezentácia určenéhopríspevku, úlohy, žánra
Hodnotenie na získanie kreditov:
Účasť na každej hodine 1 bod: Ž=7 bodov, na úlohy ostáva 13 = spolu 20 bodov,
T=8 bodov, na úlohy ostáva 17 = spolu 25 bodov,
R=9 bodov, na úlohy ostáva 16 = spolu 25 bodov,
TV=9 bodov, na úlohy ostáva 16 = spolu 25 bodov,
F=9 bodov, na úlohy ostáva 16 = spolu 25 bodov,
P=3 body u každého prednášateľa NMH, na úlohy ostáva 7 = spolu 10bodov

Študent môže získať dobré a zlé body, ktoré ovplyvnia výsledný počet bodov na udelenie kreditov.
B o n u s y: -za včas odovzdaný bezchybnýpríspevok/úlohu 1 bod
-u prednášateľov NMH možno udeliť za najlepší a včas odovzdaný príspevok 3 body
M í n u s y: -za absenciu účasti na jednej hodine 1 bod,
-pri viac ako piatich mínusových bodoch za neúčasťu jedného pedagóga aj v prípade odovzdania
prác/úloh sa kredity neudelia,
-za neskoro odovzdaný príspevok/úlohu 1bod, za každý ďalší týždeň 1 bod,
-za neskoro odovzdaný nekvalitný príspevok/úlohu týždeň po termíne 2 body, za každý ďalší
týždeň 2 body.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si látky z teórie žánrov, tvorba vybraných foriem a riešenie žánrových problémov mediálnej praxe na analyzovaných príkladoch.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Zhodnotenie zimného semestra a program na letný semester.
2. Hraničné žánre medzi spravodajstvom a publicistikou
3. Metódy - postupy tvorby vybraných spravodajských a publicistických žánrov (komparácia).
4. Beletrizovaný spravodajský (riport) a publicistický (glosa) žáner – komparácia.
5. Spravodajský a publicistický rozhovor (interview) – rozdiely a spoločné črty - komparácia.
6. Zmena rýchlosti spravodajstva – print, elektronické médiá, internet
7. Špecifiká súčasného internetového spravodajstva
8. Úloha: analýza aktuálnych spravodajských webov
9. Agentúrne spravodajstvo, jeho význam dnes a práca s textom, spracovanie agentúrnej správy do krátkeho útvaru, flešky
10.Spravodajstvo v bulvárnom printe, práca s emóciami
11. Rozdiel medzi printovým, televíznym a rozhlasovým spravodajstvom a publicistikou.
12. Úloha obrazu/fotografie/videa v spravodajstve a publicistike

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KASARDA, M. Praktická príručka písania pre profesionálov. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2012. 194 s. ISBN 978-80-89447-68-8.

Odporúčaná:
Čuřík, J. a kol. 2012 Nové trendy v médiích I. Online a tištěná média. Brno : Masarykova univerzita 2012.
Lehoczká, V., Chudinová, E. 2007. Rozhlasová komunikácia. Trnava : FMK UCM. 2007.
Tušer, A. a kol. 2010 Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava : BVŠP, Eurokódex 2010. *Publikácie sú na prezenčné štúdium k dispozícii vo fakultnej knižnici na Tematínskej 10.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
vyučovanie prebieha v spolupráci s News and Media holding
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 194

AB
C
DE
FX
34,0 %
27,3 %
13,9 %
17,5 %
6,2 %
1,1 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Katarína Holetzová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: