Sep 28, 2020   4:18 a.m.      Václav        
University information system

Course syllabus BMMD20226 - Špecializovaná žurnalistika (FM - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD20226
Názov predmetu:
Špecializovaná žurnalistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Masmediálna komunikácia
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálne 75 percentná účasť. Vypracovanie zadaných prác (6 seminárnych prác). Záverečný test.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Špecializovaná žurnalistika reflektuje rozdiely v pokrývaní rôznorodých tém v závislosti od preferovaného typu média. Poslucháči sa do hĺbky oboznámia s konkrétnymi oblasťami žurnalistickej práce – kultúrna, športová, dátová, ekonomická, zahraničná žurnalistika.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet Špecializovaná žurnalistika reflektuje rozdiely v pokrývaní rôznorodých tém v závislosti od preferovaného typu média. Poslucháči sa do hĺbky oboznámia s konkrétnymi oblasťami žurnalistickej práce – kultúrna, športová, dátová, ekonomická, zahraničná žurnalistika. V teoretickej časti spoznajú ich špecifiká, na praktických príkladoch sa naučia pomenovať aktuálne problémy a trendy v práci, zároveň získajú zručnosti ich priamo tvoriť. Pri výbere predmetu mali mať základné penzum vedomostí o žurnalistických žánroch, typoch médií a spôsobe práce mediálnych inštitúcií. Po absolvovaní predmetu je študent schopný analyzovať a zhodnotiť konkrétnu tému a pripraviť o nej spravodajský aj publicistický výstup pre rôzne typy médií. Absolvent kurzu pozná špecifiká rôznych žurnalistík, vie ich aktívne tvoriť.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUŠER, A. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Bratislava: Eurokódex s.r.o., 2010. 368 s. ISBN 978-80-89447-16-9.
KASARDA, M. Praktická príručka písania pre profesionálov. 1st vyd. Žilina: Eurokódex, 2012. 194 s. ISBN 978-80-89447-68-8.
TUŠER, A. Ako sa robia noviny. 4th vyd. Bratislava: Eurokódex, 2010. 288 s. ISBN 987-80-89447-23-7.
DĚKANOVSKÝ, J. Sport, média a mýty: Zlatí hoši, královnabíle stopy a další moderní hrdinové. Praha: Dokořán s r.o, 2008. 184 s. ISBN 978-80-7363-131-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

A
B
C
DEFX
58,0 %30,4 %
11,6 %
0 %0 %
0 %
 
Vyučujúci: Mgr. Katarína Holetzová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Type of output: