Oct 27, 2020   10:16 p.m.      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
University information system

Course syllabus BMMG10173 - Semiotika vizuálnej komunikácie (Dejiny umenia 2) (FM - LS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMG10173
Názov predmetu: Semiotika vizuálnej komunikácie (Dejiny umenia 2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Dizajn médií 2. smester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s problematikou semiotiky základných vizuálnych komunikačných situácií: bežný život, umelecká komunikácia, estetická komunikácia a mediálna komunikácia. S ich recepčným vplyvom sa oboznámi prostredníctvom aplikácie vybraných semiotických systémov na uvedené základné situácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky semiotiky – dejinný pohľad.
2. Semiotika a vizuálna komunikácia (aspekty, teoréma).
3. Vizuálna komunikácia a semiotika bežného života.
4. Vizuálna komunikácia a umelecká komunikácia.
5. Vizuálna komunikácia a estetická komunikácia.
6. Vizuálna komunikácia a mediálna komunikácia.
7. A. Aurelius a aspekty vizuálnej komunikácie.
8. R. Bacon a aspekty vizuálnej komunikácie.
9. O. Zich, pražský lingivistický krúžok a aspekty vizuálnej komunikácie.
10. Ch. S. Peirce a aspekty vizuálnej komunikácie.
11. F. Sausure a aspekty vizuálnje komunikácie.
12. U. Eco a aspekty vizuálnej komunikácie.

Odporúčaná literatúra:
AURELIUS, A. 1995. O učiteľovi: Archa, Bratislava.
BACON, R. 2010. De signis: Oikoymenh , Praha. ISBN 9788072983155.
DOUBRAVOVÁ, J. 2008. Sémiotika v teorii a praxi: Portál, Praha. ISBN 9788073674939.
ECO, U. 2004. Teorie semiotiky: JAMU, Brno.
GOFFMAN, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Sebereprezentace v kažodenním živote: Nakld. Studia Ypsilon, Praha. ISBN 80-902482-4-1.
INŠTITORISOVÁ, D. 2001. O výrazovej variabilite divadelného diela: UKF, Nitra. ISBN 978-80-8050-406-9.
MUKAŘOVSKÝ, J. 1966. Studie z estetiky: Odeon, Praha.
MUKAŘOVSKÝ, J. 1982. Studie z poetiky: Odeon, Praha.
OSOLSOBĚ, I. 1992. Mnoho povyku pro semiotiku: Nakl. „G“ hudba a divadlo , Praha.
PALEK, B., SHORT, D. 1972. Lingvistické čítanky I.. Sémiotika sv. 1.: Státní pedagogické nakladatelství, Praha.
PALEK, B., SHORT, D. 1970. Lingvistické čítanky I.. Sémiotika sv. 1.: Státní pedagogické nakladatelství, Praha.
POSPÍŠIL, Z. 2005. Sociosémiotika umělecké komunikace: Šalé-Albert, Boskovice. ISBN 807326059X.
SAUSSURE, F. 1996. Kurs obecné lingvistiky: Acadomia, Praha.
ZICH, O. 1986. Estetika dramatických umění: Panorama, Praha.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 106

ABC
D
E
FX
5,7 %12,3 %
15,1 %
23,6 %
33,0 %10,3 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Miroslava Mišová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Type of output: