Oct 29, 2020   8:47 a.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Course syllabus BMMG10196 - Dejiny dizajnu 1 (FM - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMG10196
Názov predmetu:
Dejiny dizajnu 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet ozrejmuje vývoj grafického a produktového dizajnu v historickom kontexte od prehistórie po 2. svetovú vojnu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. "Proto-dizajn": historické formovanie niektorých aspektov produktového dizajnu v predpriemyslovej ére.
2. Vizuálna komunikácia do vynálezu kníhtlače. Zárodky grafického dizajnu.
3. Gutenbergov vynález kníhtlače a jeho základný civilizačný význam. Náčrt vývoja európskej typografie od renesancie po 19. storočie.
4. Prvá priemyselná revolúcia, kríza úžitkovej tvorby a zrod profesie dizajnéra. Reformné hnutia 2. polovice 19. storočia.
5. Secesia 1
Florálna secesia v produktovom a grafickom dizajne.
6. Secesia 2
Geometrická secesia v produktovom a grafickom dizajne.
7. Moderna 1 - Bauhaus
Formovanie modernizmu a jeho princípy. Bauhaus – história, princípy pedagogiky, osobnosti.
8. Moderna 2 - Rusko a Holandsko
Modernizmus v Rusku a Holandsku. Produktový a grafický dizajn.
9. Alternatívy moderny 1 – art deco
Hybridná podstata art deco. Hlavné prúdy a osobnosti v produktovom a grafickom dizajne.
10. Alternatívy moderny 2 – produktový dizajn v USA
Dizajn v USA v medzivojnovom období. Využitie komerčného potenciálu. Aerodynamizmus (streamlining).
11. Medzivojnový modernizmus na Slovensku, Škola umeleckých remesiel v Bratislave.
12. Exkurzia v Múzeu dizajnu
Návšteva depozitov a výstavných priestorov v Múzeu dizajnu, diskusia s kurátormi. Zmysel akvizícií a vystavovania dizajnu.

Odporúčaná literatúra:
MEGGS, P. 2012. Meggs´ History of Graphic Design: John Wiley, New York. ISBN 978-0-470-16873-8
KOLESÁR, Z. 2009. Nové kapitoly z dejín dizajnu: Slovenské centrum dizajnu, Bratislava. ISBN 9788097017316
KOLESÁR, Z. 2006. Kapitoly z dejín grafického dizajnu: Slovenské centrum dizajnu, Bratislava. ISBN 8096865854
LONGAUER, Ľ.: Modernosť tradície (Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 - 1). Slovart, Bratislava. ISBN 9788055603315.
LONGAUER, Ľ. Vyzliekanie z kroja (Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 - 2). Slovart, Bratislava. ISBN 9788055610672.
SPARKEOVÁ, P. 1998. Století designu: Slovart, Praha. ISBN 80-7209-142-5
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 121

A
B
CDEFX
11,6 %
11,6 %
29,8 %
24,0 %
21,5 %
1,5 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Type of output: