Oct 27, 2020   9:42 p.m.      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
University information system

Course syllabus BMMG20372 - 2D a 3D počítačová animácia 1 (FM - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMG20372
Názov predmetu:
2D a 3D počítačová animácia 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Min. 75%-ná dochádzka na vyučovaní, splnené a odovzdané všetky zadané úlohy.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základmi 2D počítačovej animácie, získa prehľad o animačných technikách, osvojí si základné praktické zručnosti v danej oblasti .
 
Stručná osnova predmetu:
01. Definícia animácie, prehľad a popis animačných techník, prehľad a popis aktuálnych 2D animačných programov, ich určenie a výstupy
02. Princípy animácie, druhy pohybov, realistický a štylizovaný pohyb
03. Pracovný postup pri príprave a tvorbe animovaného diela, popis jednotlivých postupov
a profesií podľa techník, možnosti animačných programov, export animácie
04. Literárna príprava animovaného diela, storyboard a technický scenár, animačná príprava, layout, expozičná karta, charakter animácia a fázovanie všeobecne
05. Tvorba GIF animácii, postup, použitie
Úloha:
Vytvorenie jednoduchej GIF animácie s použitím vlastných výtvarných podkladov (foto, koláž, kresba ...)
06. Príprava animácie dialógov, lipsync, animácia na hudbu, príprava timingu, použitie X-Sheetu, výtvarná príprava
Úloha:
Príprava a nahratie vlastného textu (slogan, citát, krátke príslovie...) na animáciu,
Krátky storyboard (technický scenár), timing k lipsyncu, vlastná výtvarná príprava
07. Animácia lipsyncu v príslušnom programe, práca s virtuálnou kamerou
Úloha:
Animácia lipsyncu podľa vlastného nahratého textu v príslušnom animačnom programe
s využitím možností virtuálnej kamery
08. Realizácia jednoduchých pohybov v príslušnom animačnom programe, animovaný text, animovaný graf, animovaná grafika
Úloha:
Animácia rôznych druhov jednoduchých pohybov grafických objektov, animácia textu v príslušnom animačnom programe
09. Animácia jednoduchej postavy, výtvarná a animačná príprava v príslušnom animačnom programe
Úloha:
Výtvarné návrhy postavy, animačná príprava
10. Animácia jednoduchých pohybov postavy v príslušnom animačnom programe, export animácie.
Úloha:
Jednoduchá animácia postavy (zdvih, tlačenie...)
11. Animácia chôdze postavy v príslušnom animačnom programe, export animácie.
Úloha:
Jednoduchá animovaná chôdza postavy (cyklus)
12. Animácia behu postavy v príslušnom animačnom programe, export animácie.
Úloha:
Jednoduchý animovaný beh postavy (cyklus)

Odporúčaná literatúra:
HART, J. 2007. The Art of the Storyboard: Focalpress. ISBN: 9780240809601.
WILLIAMS, R. 2012. Animator Survival Kit: Faber & Faber; Second Edition,
ISBN-13: 978-0865478978.
URC, R.1980. Animovaný film: Osveta, n.p., Martin.
THOMAS, F., JOHNSON O.1981. The Illusion of Life – Disney Animation: Walt Disney Production, ISBN 0-7868-6070-7.
CULHANE, S.1980. Animation fromScript to Screen, St.Martin Press. ISBN 0-312-05052-6
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

A
BCDE
FX
70,1 %
20,9 %
1,5 %
3,0 %1,5 %3,0 %
 
Vyučujúci: doc. Vladimír Malík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Type of output: