Oct 29, 2020   8:03 a.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Course syllabus BMMG20390 - Fotografia 3 (FM - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMG20390
Názov predmetu:
Fotografia 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú hodnotené štyri praktické práce po 15 bodoch a záverečná práca 40bodov
na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej práce získa menej ako 5 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet rozširuje teoretické tvorivé a realizačné schopnosti študentov v oblasti fotografickej tvorby – v reklamnej a módnej fotografii.
Poslucháč získa teoretickú prípravu pre realizáciu praktických cvičení .
Cieľom je osvojenie si profesionálneho a koncepčného prístupu k zadanej úlohe.
 
Stručná osnova predmetu:
osnova predmetu:
1. Reklamná fotografia – jeden z typov úžitkovej fotografie
2. Rôzne druhy a využitie reklamnej fotografie
3. Produktová fotografia
4. Práca so svetlom v reklamnej fotografii
5. Zadanie tém praktických prác, ukážky z tvorby významných reklamných fotografov
6. Práca v ateliéri, konzultácie, korigovanie praktických cvičení
7. Teoretické vstupy, diskusia o jednotlivých študentských projektoch prepojená
s individuálnymi konzultáciami
8. Práca v ateliéri
9. Konzultácie, korigovanie praktických cvičení
10. Práca v exteriéri, módna fotografia
11. Konzultácie, korigovanie praktických cvičení
12. Finalizácia riešení semestrálnych prác, individuálne konzultácie

Obsahy tém predmetu:
Reklamná fotografia, produktová fotografia, módna fotografia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Povinná literatúra: FIŠEROVÁ, L.L., MACEK, V. : Nová slovenská fotografia. Bratislava : FOTOFO, 2008. JINDRA, J. : Reklamní a produktová fotografie. Brno : Computer Press 2011 TOSCANI, O.: Reklama je navoňaná zdochlina. Bratislava : Slovart 1996

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

A
B
CDE
FX
51,6 %19,4 %19,4 %6,5 %
0 %
3,1 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Pavol Breier, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Type of output: