Oct 29, 2020   8:48 a.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Course syllabus BMMG20392 - Kresbové výtvarné koncepty 5 (FM - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMG20392
Názov predmetu:
Kresbové výtvarné koncepty 5
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra bude zhodnotenie počtu a úrovne prác. Každé ukončené zadanie bude hodnotené v rozsahu 0 až 5 bodov. Pre hodnotenie A je potrebné získať najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 75 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 55 bodov a na hodnotenie E najmenej 45 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý vykáže absenciu vyššiu ako 20% alebo počet jeho prác bude nižší ako 80% z celkového počtu zadaní.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získava základné poznatky a zručnosti v oblasti kresby, nevyhnutné k ďalšiemu chápaniu a tvorbe výtvarných prostriedkov v grafickom dizajne. Záber v ateliérovej kresbe nadväzuje na KVK 4, kladie sa väčší dôraz na uvoľnené polohy chápania figúry, experiment s výrazom a prevedením. V zadaní rozširujúcich akademickú kresbu predmetu KVK budú študenti skúmať rôzne polohy spolupráce. V rámci koncepčnej kresbovej tvorby budú študenti vedení k hľadaniu spoločenských tém a ich analýze. Študenti pomocou aplikovanej obrazovej tvorby budú na témy reagovať a hľadať adekvátne riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet tvoria dve časti. 1. tréning akademickej kresby, 2. koncepčná aplikácia danej témy v nadväznosti na obsah prvých dvoch častí.

Prvá časť: Vyučovaná praktickou formou ateliérovej kresby podľa predlohy. Téma: kresba podľa modelu – 1. akt, 2. experimentálny posun/kresebný výraz

Tretia časť: 3. – 12. témy - vyplývajúce z aktuálnych spoločenských problémov
Časť je vyučovaná konzultačnou formou. Je postavená na krátkych zadaniach, ktoré korešpondujú a rozvíjajú dve predošlé časti výuky s dôrazom na kooperatívnu prácu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra: LIPOVETSKY, G. 2013. Hypermoderní doba: od požitku k úzkosti: Prostor, Praha. ISBN 978-807-2602-834. ŠTRAUSS, T. 2009. Toto čudesné 21. storočie: esej o aktuálnej súčasnosti. Kalligram, Bratislava. ISBN 978-808-1011-436. MASLEN, M. SOUTHEM, J. 2011. The Drawing Projects: An Exploration of the Language of Drawing: Black Dog Publishing, London. ISBN13: 978 1 907317 25 5. DAVIDSON, M. 2011. Contemporary Drawing: Key Concepts and Techniques: Watson-Guptill, 1st ed. New York. ISBN 978-082-3033-157. SZUNYOGHY, A. FEHÉR, G. 2006. Anatomie pro výtvarníky : člověk, zvířata, srovnávací studie: Slovart, Praha. ISBN 80-7209-773-3. KOLEKTÍV AUTOROV, 2005. Vitamin D: New Perspectives in Drawing: Phaidon Press Limited, London. ISBN 9780714845456. DAVIDSON, M. Contemporary Drawing: Key Concepts and Techniques: Watson-Guptill Publications, New York. ISBN 978-0823033157. SZUNYOGHY, A. FEHÉR, G. 2006. Anatomie pro výtvarníky : člověk, zvířata, srovnávací studie: Slovart, Praha. ISBN 80-7209-773-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Jazyk: Slovenský jazyk, Anglický jazyk (pasívne), Španielsky jazyk (pasívne)
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

A
BC
D
EFX
35,3 %
23,5 %
23,5 %
11,8 %
5,9 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Type of output: