Aug 12, 2020   4:57 p.m.      Darina        
University information system

Course syllabus BEEX80168 - Efektívna komunikácia (FEP - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX80168
Názov predmetu:
Efektívna komunikácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné komunikačné zručnosti, pripraviť študentov na prezentáciu vlastných výsledkov práce, naučiť ich efektívne zvládnuť problematickú interpersonálnu komunikáciu, predchádzať poruchám v komunikácii, zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Princípy a zásady efektívnej komunikácie
2. Verbálna a neverbálna komunikácia
3. Vzťahová a vecná rovina v komunikácii
4. Spätná väzba (SV) verzus hodnotenie, pravidlá dávania a prijímania SV
5. Aktívne počúvanie, technika kladenia otázok, typy otázok.
6. Rétorické zručnosti – stavba prejavu, prezentácia
7. Transakčná analýza – spôsob ako porozumieť sebe a iným pri poruchách komunikácie
8. Emocionálna inteligencia v komunikácii
9. Persuázia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DEVITO, J A. Základy mezilidské komunikace. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 512 s. ISBN 80-7169-988-8.
MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing, 2003.
KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988.
HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 408 s. ISBN 80-247-0782-9.
BOOHER, D. Komunikujte s istotou. Praha: Computer Press, 1999.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 336

A
B
C
D
EFX
70,2 %
23,8 %
5,7 %
0 %
0,3 %
0 %
 
Vyučujúci: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
18. 12. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: