Aug 11, 2020   6:57 p.m.      Zuzana        
University information system

Course syllabus BEEX30309 - Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku III. (FEP - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX30309
Názov predmetu: Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
4 semester programu Ekonomika a manažmnet podnikania
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na cvičeniach 10%, priebežný test 30%, záverečný test 30%, abstrakt 10% a ústna prezentácia projektu na vybranú tému 20%, pričom jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Samostatná práca s odborným ekonomickým textom -- analýza, rešerš, report, písomný aj ústny prejav, vlastná prezentácia. Porozumenie zložitejším autentickým textom a formulovanie ústneho a písomného koherentného prejavu so zameraním na národohospodársku politiku. Rozvíjanie komunikatívnych zručností so zreteľom na odbornú profiláciu študentov.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu vychádza z obsahu povinných a povinne voliteľných predmetov a niektorých špecifík výberových predmetov -- hospodárska politika a medzinárodný obchod.
1. Písomný abstrakt a ústna prezentácia projektu na vybranú tému
2. Odvetvia ekonomiky.
3. Úloha vlády v ekonomike
4. Fiškálna politika
5. Monetárna politika
6. Opakovanie a upevňovanie učiva. Priebežný test. Písanie abstraktov.
7. Výmenné kurzy
8. Hospodársky cyklus
9. Teória Keynesa a monetárna teória M. Friedmana
10.Medzinárodný obchod
11.Spoločenská zodpovednosť v podnikaní
12.Opakovanie. Prezentácie projektov. Záverečný test. Záverečné hodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACKENZIE, I. English for Business studies. Students' Book. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 191 s. ISBN 978-0-521-74341-9.

Odporúčaná:
O SHEA, S. Cambridge Business English Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 958 s. ISBN 978-0-52-112250-4.
PARKINSON, D. Oxford Business English Dictionary for learners of English Dictionary and CD-ROM Pack. Oxford: Oxford University Press, 2005. 616 s. ISBN 978-0-19-431617-0.
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 176 s. ISBN 978-0-521-12829-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 524

A
B
C
D
E
FX
12,0 %
16,2 %
26,0 %
23,7 %
22,1 %
0 %
 
Vyučujúci:
RNDr. Renáta Blažeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Ivana Kapráliková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 12. 2019
Schválil:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: