Oct 27, 2020   9:38 p.m.      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
University information system

Course syllabus BEEX70264 - Projektový manažment (FEP - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX70264
Názov predmetu:
Projektový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný semester
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky absolvovaní predmetu:
Aktívna účasť na seminároch (pri prechodu na distanční vzdelávaní nahradzujú zadania na jednotlivé týždne uvedené v dokumentačnom servery) za tieto zadania možné získať 20 bodov. Počas semestra študenti vypracujú semestrálny projekt (20 bodov). U študentov distančnej formy je aktívna účasť a distančné zadania nahradená odovzdanou video prezentáciou (20 bodov). Semestrálny projekt, aktívna účasť (s distančnou časťou) tvoria 40 %
a písomná skúška 60 % celkového hodnotenia predmetu – písomná skúška je zložená z dvoch testov. Prvý test z kritickej cesty je za 20 bodov a záverečný test za 40 bodov. Celkom môže študent získať 100 bodov.

Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je, aby sa absolventi kurzu Projektový manažment boli schopní na základnej úrovni orientovať v problematike projektového riadenia, aplikovať praktické metódy zahájenia, plánovania, realizácie a ukončenia projektu, dokázali optimalizovať časové postupnosti jednotlivých činností vrátanie kritickej cesty, minimalizovať projektová riziká, riadiť a monitorovať komplexné rozpočty, implementovať do projektov potrebné zmeny a nastaviť optimálnu časové rozvrhnutie úloh pri zachovaní flexibility rozhodovaní. V rámci predmetu si študent osvojí schopnosť základného ovládania programu MS Project.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do projektového riadenia. Metodológie projektového manažmentu, druhy projektov
2. História projektového manažmentu. Štandardy projektového manažmentu. Certifikácia projektových manažérov
3. Zainteresované strany projektu. Životný cyklus projektu.
4. Otvorenie projektu: Ciele projektu, Odôvodnenie projektu, zakladacia listina projektu, úspešný projekt
5. Projektový rozsah - tvorba WBS – hierarchický rozbor (projektových) prác
6. Časové plánovanie projektu - Sieťová analýza, CPM, metóda PERT, Ganttov diagram a Ganttov graf
7. Plánovanie zdrojov projektu - kapacitné plánovanie zdrojov
8. Plánovanie nákladov projektu - tvorba rozpočtu projektu
9. Plánovanie projektových rizík a kvality projektu
10. Realizácia projektu - sledovanie priebehu projektu - metóda reálne vytvorenej hodnoty
11. Riadenie zmien projektu a ukončenie projektu
12. Projektový manažér a projektový tím

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUPEKOVÁ, S. International business IV. 1st vyd. Nitra: ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 128 s. ISBN 978-80-89731-20-6.
DVOŘÁK, D. Řízení projektů. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2008. 244 s. ISBN 80-251-1885-6.
MELTON, T. Project management toolking: the basics for project success. -: Elsevier, 2007.
ROSENAU, M D. Řízení projektů. 3rd vyd. Brno: Computer Press,, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0.
BENTLEY, C. Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® = The essence of the project management method PRINCE2®. 1st vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 311 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-378-7.

Odporúčaná:
KRCHOVÁ, H. Praktický projektový manažment. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 274 s. ISBN 978-80-7598-466-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1164

A
B
C
D
EFX
26,9 %
21,1 %
27,0 %14,7 %10,3 %0 %
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Hana Krchová, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 27. 4. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 27. 04. 2020.

Type of output: