Oct 27, 2020   10:43 p.m.      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
University information system

Course syllabus BEEX20338 - Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II. (FEP - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX20338
Názov predmetu:
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach(10%), priebežný test(30%), záverečný test(40%), písomné vypracovanie projektu na vybranú tému(20%), pričom jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:

A = 94 100 bodov = 1
B = 86 93 bodov = 1,5
C = 76 85 bodov = 2
D = 66 75 bodov = 2,5
E = 56 65 bodov = 3
FX = 0 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie a prehĺbenie terminológie ekonomických tém medzinárodného podnikania v nemeckom jazyku. Rozšírenie jazykových zručností: čítanie, počúvanie, hovorenie, písanie. Absolvent predmetu má byť schopný písomne aj ústne komunikovať v cieľovom jazyku, porozumieť obsahu odborných textov z oblasti ekonómie a vedieť sa aktívne podieľať na komunikácii (dokázať rozumieť prednáškam, byť schopný prezentovať odbornú tému, aktívne sa zúčastniť na diskusii a pod.).
 
Stručná osnova predmetu:
1. Príprava a štruktúra prezentácií
2. Veľtrhy I. funkcie, druhy, základné údaje o veľtrhoch
3. Veľtrhy II. veľtržné mestá v Nemecku, ciele návštevníkov veľtrhu, miesto konania veľtrhu
4. Komunikácia so zákazníkmi
5. Realizácia zákazky vzťahy medzi podnikmi
6. Dopyt, ponuka, kúpna zmluva, reklamácia
7. Obchodné rokovanie, dodacie a platobné podmienky
8. Opakovanie a upevňovanie učiva. Priebežný test.
9. Odbyt; distribučná politika voľba distribučného kanálu
10. Zvláštnosti a riziká zahraničného obchodu.
11. Odbyt na zahraničných trhoch zahraniční partneri, rozhodnutie o vstupe na trh
12. Prezentácie. Záverečný test. Záverečné hodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOLGNANDT, D. -- VOLGNANDT, G. Exportwege neu 3. Deutschland: Schubertverlag, 2013. 240 s. ISBN 978-3-941323-04-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDE
FX
0 %
50,0 %25,0 %
0 %
25,0 %0 %
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Type of output: