Oct 21, 2020   7:27 a.m.      Uršuľa        
University information system

Course syllabus BEEX30344 - Marketing služieb (FEP - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX30344
Názov predmetu:
Marketing služieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška4 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch, prípadová štúdia s prezentáciou 40 %, písomná skúška s modelovaním služby Blueprinting 60 % z celkového hodnotenia predmetu.
Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4

 
Výsledky vzdelávania:
Študent štúdiom predmetu získava komplexný, systematický a všestranný pohľad na problematiku služieb v hospodárstve. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými charakteristikami služieb, jednotlivými nástrojmi marketingového mixu služieb a možnosťami využitia marketingu v oblasti cestovného ruchu a neziskového sektora. Študenti po absolvovaní predmetu nadobudnú potrebné teoretické vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre správne a efektívne riadenie podnikov ponúkajúcich služby.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Podstata a charakteristika služieb, klasifikácia služieb, historický vývoj, význam služieb.
2. Špecifiká marketingu služieb, rozdiely medzi marketingom služieb a marketingom hmotných výrobkov, hlavné trendy vo vývoji služieb.
3. Marketingové stratégie firiem v odvetví služieb.
4. Marketingový výskum v službách.
5. Možnosti zostavenia marketingového mixu služieb.
6. Marketingový nástroj "Produkt" v službách.
7. Marketingové rozhodnutia týkajúce sa cien služieb.
8. Marketingový nástroj "Distribúcia" v oblasti služieb.
9. Marketingová komunikácia pre podniky poskytujúce služby,
10. Marketingový nástroj "Personál" v oblasti poskytovania služieb,
11. Prvky materiálneho prostredia v oblasti poskytovania služieb.
12. Procesy v službách. Modelovanie služby.
13. Marketing neziskových organizácií (chranené dielne, starostlivosť o seniorov, politické strany, cirkevné organizácie, nemocnice) a ziskových organizácií ponúkajúcich služby (cestovný ruch, telekomunikácie, poisťovne, banky, právnické služby, reklamné agentúry, poradenstvo).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUPEKOVÁ, S. International business III. 1st vyd. Nitra: ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 102 s. ISBN 978-80-89731-1-90.
MICHALOVÁ, V. Manažment a marketing služieb. 1st vyd. Bratislava: Daniel Netri, 2006. 216 s. ISBN 80-969567-1-X.
CIBÁKOVÁ, V. -- RÓZSA, Z. -- CIBÁK, Ľ. Markting služieb. 1st vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2008. 214 s. ISBN 80-8078-210-8.

Odporúčaná:
BATESON, J. -- HOFFMAN, D. Services marketing. Canada: South Western Cengage learning, 2011. 468 s. ISBN 978-0-538-47645-4.
ĎAĎO, J. -- PETROVIČOVÁ, J. -- KOSTKOVÁ, M. Marketing služieb. Bratislava: EPOS, 2006. 295 s. ISBN 80-8057-662-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 103

AB
C
D
E
FX
21,4 %25,2 %28,2 %11,7 %13,5 %0 %
 
Vyučujúci: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Type of output: