Oct 21, 2020   6:28 a.m.      Uršuľa        
University information system

Course syllabus BEEX30357 - Marketingový výskum (FEP - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX30357
Názov predmetu:
Marketingový výskum
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný semester
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projektové úlohy počas semestra 40 %, písomná skúška s praktickou úlohou 60 % z celkového hodnotenia predmetu. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý nebude priebežne pracovať na projektoch počas semestra.
Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní získavať, analyzovať a interpretovať dáta, ktoré sa využívajú na marketingový výskum. Získajú schopnosti a zručnosti, ktoré vyžaduje práca na marketingových oddeleniach a v riadiacich a odborných útvaroch, ktoré využívajú informácie v rámci marketingového riadenia spoločnosti. Študenti budú spôsobilí na riešenie problémov, ktoré súvisia s výskumom a analýzou trhu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Zadanie a riadenie výskumného projekt, základné členenie marketingového výskumu.
2. Kategorizácia typov výskumu a ich praktické využitie.
3. Zber dát pri kvalitatívnom aj kvantitatívnom výskume.
4. Panel respondentov. Analýza dát.
5. Softwéry na analýzu a prezentáciu dát. Inovatívne prvky pri tvorbe záverečnej správy.
6. Slovenská populácia, klasifikácia, segmentácia, socioekonomické klasifikácie.
7. Interpretácia kvalitatívneho výskumu.
8. Štruktúra výskumnej správy.
9. Moderné metódy výskumu I.: výskum komunít vo virtuálnom prostredí, neuromarketing, eye-tracking.
10. Moderné metódy výskumu II.: meranie médií a mediálne výskumy, asistované nákupy a mystery shopping, etnografia, Conjoint analýzy, simulačné techniky, kombinácia výskumných metód.
11. Aplikácia marketingového výskumu. Produktový výskum. Cenové testy. Výskum značky.
12. Etika v medzinárodnom výskume. Výskumné agentúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZEL, R. -- MYNÁŘOVÁ, L. -- SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1st vyd. Praha: Grada, 2011. 304 s. Expert. ISBN 978-80-247-3527-6.
SCOTT, D M. Nové pravidlá marketingu a PR. Bratislava: Eastone Books, 2010. 257 s. ISBN 978-80-8109-149-0.

Odporúčaná:
Data mining techniques: for marketing, sales, and customer relationship management / Berry, Michael J. A., Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., Inc.,, 2011, online zdroj: URL http://site.ebrary.com/lib/uniba/Doc?id=10513818
Tahal Radek a kol.: Marketingový výskum – Postupy, metódy, trendy. Praha. Grada Publishing, a.s., 2017. ISBN 978-80-271-0206-8. 261 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

AB
C
D
E
FX
64,7 %
26,5 %
8,8 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Type of output: