Oct 21, 2020   6:22 a.m.      Uršuľa        
University information system

Course syllabus BEEX20337 - Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II. (FEP - LS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX20337
Názov predmetu:
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach 10%, priebežný test 30%, záverečný test 40%, písomné vypracovanie projektu na vybranú tému 20%, pričom jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:

A = 94 100 bodov = 1
B = 86 93 bodov = 1,5
C = 76 85 bodov = 2
D = 66 75 bodov = 2,5
E = 56 65 bodov = 3
FX = 0 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť terminológiu a komunikačné zručnosti v témach oblasti medzinárodného podnikania v anglickom jazyku.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu vychádza z obsahu povinných a povinne voliteľných predmetov a niektorých špecifík výberových predmetov makroekonómia, mikroekonómia a marketing.

1. Príprava a štruktúra prezentácií.
2. Burzové aktivity.
3. Dovozné a vývozné aktivity.
4. Výkon a hodnotenie výkonu spoločnosti.
5. Založenie firmy (spoločnosti). Typy obchodných spoločností.
6. Opakovanie a upevňovanie učiva. Priebežný test. Prezentácie.
7. Formy spájania a spolupráce spoločností.
8. Marketing.
9. Reklama výrobku a firemná reklama.
10.Obchodné médiá.
11.Príprava rozhlasového a televízneho vystúpenia.
12.Záverečný test. Záverečné hodnotenie..
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 176 s. ISBN 978-0-521-12828-5.
O SHEA, S. Cambridge Business English Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 958 s. ISBN 978-0-52-112250-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 212

A
B
C
D
E
FX
30,2 %
24,1 %16,5 %6,6 %16,5 %6,1 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Type of output: