Oct 29, 2020   9:38 a.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Course syllabus BEEX60347 - Interkultúrny manažment (FEP - LS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX60347
Názov predmetu:
Interkultúrny manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 20 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra bude písomná a ústna skúška. A je potrebné získať najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 73 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom základný prehľad v otázkach interkultúrneho manažmentu vo väzbe na medzinárodné podnikanie, naučiť študentov interkultúrne odlišnosti, ktoré budú môcť využívať v pôsobení v zahraničných firmách vo väzbe na kultúrne rôzne manažérske štýly.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Proces medzinárodného vyjednávania
2. Kríza a konflikty v medzinárodnom prostredí
3. Ako prekonať námietky v medzinárodnom prostredí
4. Problematika sily v medzinárodnom prostredí
5. Vplyv kultúrnych odlišností na medzinárodné rokovania v jednotlivých štátoch sveta
6. Národný kultúra a jej vplyv na obchodné rokovania
7. Rokovania v regiónoch vo vybraných krajinách a porovnanie kultúrnych faktorov
8. Podnikanie v kontexte rôznych národných kultúr
9. Kultúrne dimenzie v jednotlivých štátoch sveta
10. Riadenie kultúrnej diverzity v rôznych štádií podnikania
11. Porovnanie jednotlivých štýlov obchodnéhoho jednania
12. Zásady ústneho a písomného prejavu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GULLOVÁ, S. Mezinárodní obchod a diplomatický protokol. Praha: Grada, 2011. 253 s. ISBN 978-80-247-3777-5.
ZAMYKALOVÁ, M. Mezinárodní obchodní jednání. 1st vyd. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2003. 171 s. ISBN 80-86419-28-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 181

ABCDEFX
32,0 %36,5 %27,6 %3,9 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 6. 2020
Schválil: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Type of output: