Oct 21, 2020   6:55 a.m.      Uršuľa        
University information system

Course syllabus BEEX30348 - Rodinné podnikanie (FEP - LS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX30348
Názov predmetu:
Rodinné podnikanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach a seminároch, seminárna práca, prezentácie, aktívna účasť, skúška
Podmienkou k absolvovaniu skúšky je popri riadnej účasti na výučbe odovzdanie seminárnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent štúdiom predmetu získava komplexný, systematický a všestranný pohľad na problematiku rodinného podnikania. Absolvovaním predmetu získava študent nielen koncepčné a teoretické základy rodinného podnikania, ale aj pochopí odraz v podnikateľskej praxi na národnej a globálnej úrovni. To umožní študentovi kriticky hodnotiť aktuálne dianie v dynamicky rozvíjajúcej sa hospodárskej praxi. Tímová práca v rámci seminárov umožní rozvinúť schopnosti pracovať v špecializovaných pracovných tímoch a získať znalosti, využiteľné pri rozvoji jednotlivých oblastí rodinného podnikania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia. Základné pojmy a predmet rodinného podnikania. Interdisciplinárny charakter problematiky, s dôrazom na právne a ekonomické vedy.
2. Teoretické základy problematiky. Základná dilema. Tri kruhy. Vízia rodinného podnikania. Podnikanie a podnikavosť.
3. Historický vývoj rodinných podnikov. História rodinného podnikania vo svete a na Slovensku. Význam a postavenie rodinných podnikov v národnej ekonomike. Rodinné podniky ako súčasť malých a stredných podnikov a živnostníkov, ale aj korporácií. Podpora rodinných podnikov zo strany štátu a profesijných organizácií.
4. Manažment. Právne formy podnikov v rodinnom vlastníctve. Podnikateľské stratégie. Valné zhromaždenie. Správna rada. Zakladateľ, generálny riaditeľ a vrcholový manažment.
5. Rodina. Hodnoty a filozofia rodiny. Stratégia rodiny. Úlohy členov rodiny. Komunikácia v rámci rodiny. Konflikty. Integrované plánovanie.
6. Vlastníctvo. Vlastnícke práva a zodpovednosť rodiny. Štádiá vlastníctva. Rodinný genogram. Likvidita vlastníkov. Hodnotenie a odmeňovanie.
7. Správa rodinného podniku. Koncept spoločnej správy. Správa korporácie a správa rodinného podniku. Model správy rodinného podniku. Oddelenú úlohy a zodpovednosti správy a riadenia. Správa v rodine. Etika podnikania.
8. Stratégia rodinného podniku. Paralelné strategické plánovanie pre podnik a rodinu. Vlastnícka stratégia. Strategické partnerstvá. Nekonvenčné stratégie. Stratégie rastu.
9. Rodinné inštitúcie. Rodinné stretnutie. Rodinné zhromaždenie. Rodinná rada. Výbory vlastníkov. Rodinný protokol/rodinná ústava. Rodinný úrad. Zverenecký fond.
10. Nástupníctvo. Medzigeneračná výmena. Nástupníctvo ako proces. Príprava nástupníctva. Alternatívy vlastníckeho nástupníctva.
11. Zdroje financovania rodinných podnikov. Kapitálové stratégie. Investičná etika. Dividendová politika a rozvoj. Kvóta vlastného a cudzieho kapitálu. Formy financovania cudzím kapitálom.
12. Úspechy a zlyhania rodinných podnikov. Postavenie žien v rodinnom podnikaní. Tendencie rozvoja rodinných podnikov. Príklady úspešných rodinných podnikov. Prípady zlyhaní rodinných podnikov. Cena Petra Slavomíra Kompiša „Rodinná firma roka“ v SR.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KORÁB, V. -- HANZELKOVÁ, A. -- MIHALISKO, M. Rodinné podnikání. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2008. 166 s. ISBN 80-251-1843-6.
STRÁŽOVSKÁ, Ľ. -- STRÁŽOVSKÁ, H. -- KROŠLÁKOVÁ, M. Podnikanie formou rodinných podnikov. 1st vyd. Bratislava: SPRINT, 2008. 240 s. ISBN 800-969927-0-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

A
BCDEFX
41,8 %
13,2 %
24,2 %
14,3 %
5,5 %
1,0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Type of output: