20. 10. 2020  7:28      Vendelín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY7003 - Vývin reči a raná intervencia (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY7003
Názov predmetu:
Vývin reči a raná intervencia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1.
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou.
V priebehu semestra:
- písomné spracovanie vyšetrenia 1 dieťaťa pomocou TEKOS I včítane návrhu na stimuláciu komunikačného správania (30 bodov)
- písomné spracovanie vyšetrenia 1 dieťaťa pomocou TEKOS II včítane návrhu na stimuláciu komunikačného správania (30 bodov)
- aktívna účasť na seminároch, rozbory videonahrávok (20 bodov)

V závere semestra:
- záverečná ústna skúška (20 bodov)

Získané body z priebežného a záverečného hodnotenia tvoria celkové hodnotenie. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní študent získa vedomosti o ontogenéze detskej reči v kontexte psychického vývinu so zameraním na raný vek. Získa znalosti o komunikačných stratégiách. Získa praktické zručnosti s použitím a vyhodnotením testu TEKOS I a TEKOS II. Oboznámi sa s princípmi ranej intervencie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecné východiská skúmania detskej reči. Teórie vývinu reči
2. Metódy skúmania detskej reči
3. Komunikačné stratégie.
4. Raný vek (0-18 mesiacov)
5. Dotazník TEKOS I.
6. Raný vek (18-36 mesiacov)
7. TEKOS II
8. Prezentácie semestrálnych prác
9. Prezentácie semestrálnych prác
10. Dotazník TEKOS I. Vyhodnotenie dotazníkov
11. Dotazník TEKOS II. Vyhodnotenie dotazníkov
12. Bilingvizmus
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKULAJOVÁ, M. -- KAPALKOVÁ, S. Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-89113-83-5.
MIKULAJOVÁ, M. -- HORŇÁKOVÁ, K. -- KAPALKOVÁ, S. Kniha o detskej reči. Bratislava: Slniečko, 2005. ISBN 80-969074-3-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

A
B
C
D
E
FX
58,3 %
10,4 %
16,7 %
5,2 %
8,3 %
1,1 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: