20. 10. 2020  7:45      Vendelín        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY1001 - Klinická psychológia - teória a prax (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY1001
Názov predmetu: Klinická psychológia - teória a prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné štúdium a priebežný test: 50 zo 100 bodov
Záverečný test: 50 zo 100 bodov

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
Od študenta sa očakáva, aby si rozvinul dôkladné, teoreticky podložené poznatky o klinickej psychológii, jej histórii, súčasnom vedeckom poznaní a možnom vývoji, rovnako ako jej odbornom využití v oblasti klinickej diagnostiky a terapie. Študent má byť schopný vysvetliť, ako vznikajú psychické poruchy, bude sa vedieť vyjadriť k možným rizikám ako aj k faktorom prevencie, bude vedieť uviesť typickú symptomatiku úzkostných, afektívnych a psychotických porúch u dospelých a navrhnúť terapeutický postup. Zdôraznením empiricky podloženého charakteru klinickej psychológie má kurz zámer pripraviť študentov na psychologickú prax v klinickej oblasti, kde sa od nich bude očakávať, aby konali ako zodpovední odborníci na psychické poruchy.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Epidemológia a klasifikácia psychických porúch
2. Teoretické prístupy k psychickým poruchám: etiológia
3. Liečba psychických porúch
4. Výskumné metódy v klinickej psychológii
5. Úzkostné a obsedantno-kompulzívne poruchy
6. Posttraumatická stresová porucha: epidemiológia, klasifikácia, príčinné modely a liečebné postupy
7. Afektívne poruchy: epidemiológia, klasifikácia, príčinné modely a liečebné postupy
8. Psychotické poruchy (vrátane schizofrénie): epidemiológia, klasifikácia, príčinné modely a liečebné postupy
9. Poruchy príjmu potravy, poruchy spánku: epidemiológia, klasifikácia, príčinné modely a liečebné postupy
10. Psychické poruchy v starobe: epidemiológia, klasifikácia, príčinné modely a liečebné postupy
11. Látkové závislosti: epidemiológia, klasifikácia, príčinné modely a liečebné postupy
12. Poruchy osobnosti: epidemiológia, klasifikácia, príčinné modely a liečebné postupy
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DSM-5® Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. American Psychiatric Association. Český preklad (2015). Praha: Hogrefe – Testcentrum. ISBN 978-80-86471-52-5.
Heretik A. sr., Heretik J. jr. a kol. (2016) Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 140

A
B
C
D
E
FX
32,1 %
24,3 %19,3 %
17,1 %
5,0 %
2,2 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Peter Krajmer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: