27. 10. 2020  21:19      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY1005 - Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY1005
Názov predmetu:
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- uskutočniť pozorovanie a interview so žiakom/študentom v školskom a rodinnom prostredí, analýzu produktov jeho činností a následne odovzdať písomne vypracovanú Psychologickú charakteristiku žiaka/študenta (12 bodov)
- vypracovať seminárnu prácu z vybranej témy, resp. oblasti predmetu EP, jej prezentovanie, vedenie diskusie v skupine, oboznámenie s metodologickými otázkami a problémami vynárajúcimi sa vo výskume v edukačnej oblasti (18 bodov)
- aplikovať metódu Štýlov učenia u vybraného žiaka/študenta, vyhodnotiť ju a výsledky zakomponovať do vypracovanej Psychologickej charakteristiky žiaka/študenta (10 bodov)
- uskutočniť analýzu vlastných výsledkov z merania inteligencie prostredníctvom Testov všeobecných schopností (5 bodov)
- administrovať, vyhodnotiť a interpretovať vlastné výsledky Dotazníka motivácie výkonu (5 bodov)
V závere semestra:
- písomná skúška (50 bodov)
Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent disponuje poznatkami o predmete, histórii, súčasnom stave a aktuálnych problémoch, moderných trendoch v rozvoji edukačnej psychológie v národnom, európskom a medzinárodnom kontexte. Dokáže projektovať a realizovať výskum v edukačnej psychológii. Ovláda výskumné metódy edukačnej psychológie a vie ich používať v školskej, poradenskej praxi alebo v organizácii v procese edukácie. Dokáže identifikovať prejavy inteligencie, tvorivosti, nadania a talentu, pozná ich vývin a podmienky ich rozvíjania v školách a v priebehu života. Disponuje poznatkami a zručnosťami týkajúcimi sa zisťovania motivácie a podmienok školskej úspešnosti, profesijnej a pracovnej výkonnosti z biodromálneho pohľadu. Má vedomosti o učení ako celoživotnom procese, rozumie zákonom, druhom a štýlom učenia, riadeniu procesu učenia, dokáže ich diagnostikovať a ovláda postupy navodzovania sebavýchovy a celoživotného vzdelávania. Pozná možnosti a postupy overovania efektívnosti rozvíjajúcich a stimulačných programov, postupov a metód psychologickej intervencie pri utváraní osobnosti v podmienkach výchovy a vzdelávania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Edukačná psychológia. Predpoklady jej vzniku, predmet, vzťahy k iným vedným disciplínam, historický kontext u nás a v zahraničí.
2. Charakteristika pojmov edukácia, celoživotné vzdelávanie, biodromálna psychológia.
3. Výskum v edukačnej psychológii. Základný, aplikovaný, deskriptívny, korelačný a experimentálny, kvantitatívny a kvalitatívny, výskumné metódy.
4. Učenie ako celoživotný proces. Problémy psychológie učenia. Zákony, druhy a štýly učenia, riadenie procesu učenia na ceste životom. Diagnostika štýlov učenia sa.
5. Inteligencia v biodromálnom kontexte. Prejavy a vývin inteligencie, zisťovanie a interpretovanie inteligencie v procese edukácie.
6. Tvorivosť na ceste životom. Prejavy, vývin a rozvoj tvorivosti v detstve, adolescencii, dospelosti a starobe, zisťovanie a interpretovanie tvorivosti.
7. Nadanie a talent, ich vývin a rozvoj v životnej histórii. Kritériá, druhy nadania a talentu v detstve, adolescencii a dospelosti.
8. Motivácia a podmienky pre vznik motívov v rodine, škole a v práci z biodromálneho pohľadu.
9. Školská úspešnosť, profesijná a pracovná výkonnosť v priebehu života.
10. Psychologická analýza príčin podvýkonnosti v edukácii.
11. Štýly výchovy v rodine a v edukačnom prostredí a psychická odolnosť, zvládanie záťaže.
12. Overovanie efektívnosti rozvíjajúcich a stimulačných programov. Postupy a metódy psychologickej intervencie v podmienkach výchovy a vzdelávania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GRÁC, J. Kapitoly edukačnej psychológie. Teória a aplikácie. Trnava: Veda, SAV, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009.
SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť - poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 386 s. ISBN 978-80-7380-613-2.
MACHALOVÁ, M. Biodromálna psychológia. Brno: Institut mezioborových studií, 2010.
RUISEL, I. Základy psychologie inteligence. Praha: Portál, 2005.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-725-1.
BLATNÝ, M. Psychologie celoživotního vývoje . Praha: Karolinum Praha UK, 2017.
ZELINA, M. Psychedukácia. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, VŠ DTI, 2018.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 141

A
B
C
D
EFX
11,3 %
26,2 %
32,6 %15,6 %
11,3 %
3,0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: