20. 10. 2020  7:27      Vendelín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY6009 - Metódy školskej psychológie (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY6009
Názov predmetu: Metódy školskej psychológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Psychológia, Školská a pracovná psychológia, denné štúdium 1.ročník, externé štúdium 2.ročník
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Edukačná psychológia
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom najnovšie poznatky o psychologických metódach školskej psychológie a klásť dôraz na rozvíjanie zručností študentov v používaní metód v praktickej práci školského psychológa v školách a v školských zariadeniach.
V rámci predmetu získava študent vedomosti a poznatky o špecifických psychologických metódach školskej psychológie potrebných pre efektívnu prácu školského psychológa v školách a v školských zariadeniach. Metódy školskej psychológie sú zamerané na poznávanie osobnosti žiaka (všeobecné a špeciálne schopnosti, osobnostné vlastnosti, záujmy a školská zrelosť), poznávanie jeho rodiny (rodinné vzťahy, status v rodine, štýly rodinnej výchovy), poznávanie školského sociálneho prostredia (sociálna klíma, sociálne vzťahy a sociálne statusy v triede, sociálna kohézia a sociálna opora), a identifikovanie problémov a porúch žiakov v učení a v správaní. Študent sa v rámci predmetu naučí špecifické metódy administrovať, vyhodnocovať a interpretovať v psychologickej práci s vybraným klientom/žiakom ZŠ alebo SŠ priamo v prostredí školy a napísať správu zo psychologického vyšetrenia. Na záver kurzu študent uplatní vybrané metódy školskej psychológie priamo v teréne a vypracuje správu zo psychologického vyšetrenia klienta.

 
Stručná osnova predmetu:
Úvod
1. Sekvenčný model práce školského psychológa v škole: identifikácia systému, diferenciácia
systému, rozhodovanie a výber stratégií zlepšenia systému, implementácia rozhodnutí,
zhodnotenie efektívnosti a spätná väzba
2. Základné metódy školskej psychológie - interview
3. Základné metódy školskej psychológie - pozorovanie
4. Základné metódy školskej psychológie - sociometria
5. Základné metódy školskej psychológie - psychologické testy
6. Základné metódy školskej psychológie - posudzovacie stupnice
7. Základné metódy školskej psychológie – projektívne metódy
8. Špeciálne metódy školskej psychológie zamerané na poznávanie osobnosti žiaka, klímy a 
vzťahov v triede, rodiny a štýlov rodinnej výchovy a porúch žiakov v učení a v správaní
9. Poznávanie osobnosti žiaka (celkový vývin dieťaťa, kognitívny vývin žiaka, všeobecné a 
špeciálne rozumové schopnosti, osobnostné vlastnosti, postoje, záujmy a profesijné
záujmy, školská zrelosť)
10. Poznávanie školského prostredia (sociálna klíma a sociálna atmosféra v triede, sociálne
vzťahy a sociálne statusy, sociálna opora)
11. Poznávanie rodiny (rodinné vzťahy, štýly rodinnej výchovy, postoje k členom rodiny)
12. Identifikovanie porúch žiakov v učení a v správaní (prejavy školského správania žiaka,
prejavy rizikového správania žiaka, ADHD, štýly učenia sa žiaka) 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

AB
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: