20. 10. 2020  7:40      Vendelín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY2004 - Odborná psychologická prax (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY2004
Názov predmetu:
Odborná psychologická prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
80 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odborná prax predpokladá vypracovanie Denníka z praxe v rozsahu 3-5 strán (50 bodov). V denníku je študent povinný zachytiť, akým činnostiam sa počas praxe venoval, s kým komunikoval, aké psychodiagnostické, psychoterapeutické metódy použil, aké poznatky získal, čo sa v rámci komunikácie s ľuďmi dozvedel a naučil. Okrem denníka odovzdá tiež Správu z praxe na 1-2 strany (50 bodov), v ktorej prax zhodnotí a posúdi jej prínosy pre seba a svoj profesijný rast a popíše obsah činnosti psychológa na danom pracovisku.

Po absolvovaní odbornej praxe odovzdá študent: „Dohodu o vzájomnej spolupráci“, „Potvrdenie organizácie / psychológa o absolvovaní praxe a vyhodnotenie aktivity študenta danou organizáciou / psychológom“, Denník z praxe, Správu z praxe. Predmet končí záverečným prezentovaním správy.

Hodnotenie predmetu: absolvoval/neabsolvoval.
Absolvoval = minimálne 56 bodov zo 100 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Primárnym cieľom predmetu je naučiť študentov rozvíjať schopnosť aktívne využívať osvojené teoretické a praktické poznatky, rozvíjať svoje kompetencie, schopnosti, odborné praktické zručnosti, ktoré získali počas štúdia z odborných psychologických predmetov a sú nevyhnutné pre kvalifikované vykonávanie práce psychológa v reálnej každodennej praxi (pri práci s deťmi, dospievajúcimi, dospelými a seniormi) ťažiskovo v klinickej psychológii.
 
Stručná osnova predmetu:
Odborná prax môže byť orientovaná na tieto činnosti podľa zamerania pracoviska:
• oboznámiť sa so základnými dokumentmi, ktorými sa riadi práca psychológa v zdravotníctve, prípadne v zariadeniach sociálnej starostlivosti
• zabezpečenie dodržiavania ľudských práv a etických noriem, ochrana osobných údajov, registratúrny poriadok
• vzťah psychológ a klient
• diagnostika psychických a psychosomatických porúch detského a dospelého veku, diagnostika psychických funkcií a stavov
• psychoterapeutické metódy a postupy v klinickej praxi
• prevencia duševných porúch na všetkých stupňoch
• písanie psychologického nálezu
• práca so skupinou
• spolupráca s inými odborníkmi
• systém ďalšieho vzdelávania v klinickej psychológii
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 110

ZFX
100,0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: