27. 10. 2020  21:31      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY1002 - Psychodiagnostika dospelých (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY1002
Názov predmetu: Psychodiagnostika dospelých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
-v rámci priebežnej práce (60% hodnotenia) je potrebné vyhotoviť, odprezentovať a odovzdať v písomnej podobe správu o vybranej psychodiagnostickej metóde. V rámci priebežného hodnotenia musí študent získať najmenej 16 bodov, aby sa mohol zúčastniť záverečnej skúšky.

V závere semestra:
- písomná skúška (40 %)

Celkové bodové hodnotenie študenta pri skúške sa získa ako súčet bodov pridelených študentovi na aktívnych formách výučby a bodov získaných pri skúške.
Ak študent získa 55 bodov a menej, je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (Fx), ak získa 56 až 65 bodov, je hodnotený stupňom dostatočne (E). Body v rozsahu od 66 do 75 stupňom uspokojivo (D), body v rozsahu 76 až 85 bodov stupňom dobre (C), body v rozsahu 86 až 93 stupňom veľmi dobre (B), body v rozsahu 94 až 100 stupňom výborne (A).
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získava poznatky o princípoch psychodiagnostiky dospelých, pojmoch, histórii, metódach a účele psychodiagnostiky dospelých. Študent bude vedieť vypracovať posudok z individuálnej psychodiagnostiky dospelých pre účely výberu/rozvoja. Bude rozumieť tomu, ako postupovať v procese diagnostiky, komunikovať s klientom, redefinovať účel psychodiagnostiky na psychodiagnostickú otázku, vybrať, použiť vhodné metodiky psychodiagnostiky, vyhodnotiť ich, interpretovať a napísať správu o výsledku hodnotenia. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania bude študent schopný aplikovať základné postupy psychodiagnostiky dospelých v kontexte pracovno-organizačnej psychológie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Diagnostika, účel, proces a metódy diagnostiky
2. Psychodiagnostický proces, fázy, podmienky pri testovaní
3. Etika
4. Psychodiagnostický posudok
5. História psychodiagnostiky v pracovnej oblasti a súčasné trendy
6. Psychometrika
7. Počítačové testovanie
8. Hodnotenie inteligencie
9. Hodnotenie špecifických kognitívnych funkcií
10. Manažérske rozhodovanie
11. Osobnostné vlastnosti a typológia
12. Sociálne a spoločenské vlastnosti osobnosti
13. Iné vlastnosti osobnosti
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LISÁ, E. Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1472-4.
SVOBODA, M. Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál, 1999.
LISÁ, E. -- RITOMSKÝ, A. -- KOLLÁRIK, T. Psychodiagnostika manažérov. Žilina: Eurokódex, 2013.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 143

A
BC
D
EFX
10,5 %
9,8 %
32,2 %
32,2 %
11,9 %3,4 %
 
Vyučujúci:
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: