Sep 18, 2020   11:04 a.m.      Eugénia        
University information system

Course syllabus MPSY6001 - Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológov (FPS - ZS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY6001
Názov predmetu:
Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1.
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou.
V priebehu semestra:
- interaktívne opakovanie prebratých tém, hodnotenie aktívnej komunikácie, individuálnych otázok a komentárov, v prípade ospravedlnenej neúčasti možnosť písomnej práce eventuálne prezentácie na vybranú tému (30 bodov)

Záverečné hodnotenie: ústna skúška zo všeobecnej a špeciálnej psychopatológie (40 bodov), písomná práca na zadanú tému s prezentáciou (30 bodov).

Stupeň zvládnutia predpísaných vedomostí (kvality osvojenia si vedomostí v rámci predmetu) sa hodnotí známkou podľa klasifikačnej stupnice počtom bodov od 0 po 100. Celkové bodové hodnotenie študenta tvorí počet bodov pridelených študentovi na aktívnych formách výučby za vypracovanie seminárnej práce, jej prezentáciu a aktivitu – 100 bodov.
Získané body z priebežného hodnotenia za seminárnu prácu a aktívnu účasť na prednáškach a seminároch tvorí celkové hodnotenie. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí typológiu psychických ochorení a ich najčastejšie príčiny (etiológiu). Oboznámi sa s podstatou a priebehom psychiatrického vyšetrenia. Osvojí si poznatky zo všeobecnej psychiatrie. Spozná základné nozologické jednotky v psychiatrii a typické prejavy jednotlivých ochorení. V kurze je zahrnutá aj problematika gerontopsychiatrie ako aj porúch psychiky v detstve a v adolescencii. Študent sa pripraví na spoluprácu psychológ – psychiater a naučí sa chápať podobnosti a odlišnosti týchto dvoch profesií v starostlivosti o duševne chorých.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem psychická porucha, klasifikácia psychických porúch
2. Príčiny a mechanizmy vzniku psychických porúch, epidemiológia
3. Psychiatrické vyšetrenie a diagnostika
4. Všeobecná psychopatológia: poruchy vnímania, myslenia, pozornosti, pamäti, intelektu, emotivity, vôle, konania, psychomotoriky, vedomia, osobnosti
5. Symptómy, syndrómy, nosologické jednotky
6. Špeciálna psychopatológia : psychoreaktívne stavy, úzkostné poruchy
7. Schizofrénia, schizofrénne poruchy a poruchy s bludmi
8. Afektívne poruchy
9. Somatogénne psychické poruchy a organické psychické poruchy
10. Poruchy osobnosti a impulzívne stavy
11. Závislosti od návykových látok
12. Gerontopsychiatrické poruchy
13. Poruchy psychiky v detstve a v adolescencii
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Časopis Psychiatrie pro praxi, ISSN - 1213-0508
DSM-5® Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. American Psychiatric Association. Český preklad (2015). Praha: Hogrefe – Testcentrum. ISBN 978-80-86471-52-5.
Heretik A. sr., Heretik J. jr. a kol. (2016) Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof.
Kolibáš, E. (2010). Príručka klinickej psychiatrie. Nové Zámky: Psychoprof.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 98

A
BCDEFX
28,6 %
32,7 %24,5 %10,2 %4,0 %0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: