20. 10. 2020  8:35      Vendelín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY2005 - Seminár k diplomovej práci (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY2005
Názov predmetu:
Seminár k diplomovej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie kurzu: bodované úlohy vypracovávané na seminároch, 2x prezentácia, záverečná skúška (písomná skúška + kolokvium)

Podmienky úspešného absolvovania kurzu: max. 2 absencie, 2x prezentácia, záverečná skúška. Hodnotenie kurzu je 100% priebežné, t.j. bude uzavreté v poslednom týždni zimného semestra.

Študenti so schváleným IŠP majú ospravedlnenú 50% neúčasť na hodine.


Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent získa praktický prehľad o procese tvorby diplomovej práce a jeho jednotlivých fázach. Osvojí si kritické hodnotenie dôležitých prvkov v diplomovej práci, ako je cieľ práce, teoreticko-empirický úvod vedúci k jasnému formulovaniu výskumných predpokladov, precízna operacionalizácia a opis indikátorov, formulácia výskumných otázok a hypotéz v empirickom jazyku, prezentácia výskumných zistení a vedenie diskusie k získaným výsledkom. Študent zvýši svoju schopnosť pracovať s publikačnými databázami a bude rozvíjať zručnosť kritického čítania výskumných štúdií a vedeckých textov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Kritické myslenie ako predpoklad porozumenia vedeckým textom. Kritické čítanie vedeckého textu
2. Logické myslenie a argumentácia
3. Teoretická identifikácia skúmanej problematiky. Prepojenie empirickej roviny s teoretickou rovinou výskumného problému
4. Vyhľadávanie relevantných vedeckých a odborných zdrojov
5. Úvod do skúmania problému. Formulácia teoretických výskumných otázok a hypotéz
6. Metódy skúmania problému. Empirické výskumné otázky a hypotézy
7. Reprodukovateľnosť psychologického poznania
8. Výsledky psychologického výskumu
9. Interpretácia výsledkov psychologického výskumu
10. Detekcia falošne pozitívnych vedeckých výsledkov a fabrikácie dát
11. Hodnotenie projektu psychologického výskumu
12. APA-štandardy publikovania vedeckých textov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOODWIN, C J. Research in Psychology (3rd ed.). -: John Wiley & Sons, Inc. (427-457), 2002.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: UK Karolinum, 2002.
RITOMSKÝ, A. Metodologické a metodické otázky kvantitatívneho výskumu. Bratislava: Iris, 2015.
RITOMSKÝ, A. Metodológia projektovania psychologického výskumu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016.
BOLEKOVÁ, V. -- RITOMSKÝ, A. -- KOŠECKÁ, D. Spracovanie dát o obetiach násilia pomocou PSPP. 1. vyd. Bratislava: Iris, 2017. 194 s. ISBN 978-80-8200-000-2.
RITOMSKÝ, A. -- KOŠECKÁ, D. -- BOLEKOVÁ, V. Spracovanie kategorizovaných dát o obetiach násilia pomocou SPSS : metodická reflexia výskumu. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2016. 286 s. ISBN 978-80-89726-64-6.
BOLEKOVÁ, V. -- KOŠECKÁ, D. -- RITOMSKÝ, A. Spracovanie kvantitatívnych dát o obetiach násilia pomocou SPSS : metodická reflexia výskumu. 1. vyd. Bratislava: Iris, 2017. 191 s. ISBN 978-80-89726-96-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 110

A
B
C
D
E
FX
44,5 %
32,7 %
12,7 %
6,4 %
2,7 %
1,0 %
 
Vyučujúci: PhDr. Veronika Boleková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: