Oct 27, 2020   10:30 p.m.      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
University information system

Course syllabus MPSY6002 - Sociálno-psychologický výcvik I. (FPS - ZS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY6002
Názov predmetu:
Sociálno-psychologický výcvik I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- príprava podkladov na cvičenia, aktivita na hodinách (40%)

V závere semestra:
- záverečný test, prezentácia pred kamerou (60%)

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent lepšie porozumie vlastnému správaniu, naučí sa účelne využívať silné stránky, modifikovať slabé miesta prejavujúce sa v správaní v profesionálnom alebo osobnom živote.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vnímanie seba
2. Komunikačné schopnosti
3. Motivácia, komunikačný kontext
4. Verbálna komunikácia, úrovne, druhy, podmienky
5. Neverbálna komunikácia, statické a dynamické kľúče
6. Chyby v „čítaní“ neverbálnych prejavov
7. Aktívne počúvanie a kladenie otázok, formy a techniky
8. Formy a uplatnenie empatie
9. Asertívne správanie, práva, reakcie
10. Techniky asertívneho správania
11. Emócie v komunikácii, vplyv emócií na komunikačný štýl
12. Emócie a psychosomatika
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hermochová, S. (2006). Teambulding. Praha: Grada.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A
B
C
D
E
FX
73,5 %
26,5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: PhDr. Dušan Fabián, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: