Sep 18, 2020   8:23 a.m.      Eugénia        
University information system

Course syllabus MPSY2008 - Poradenské prístupy a modely v praxi (FPS - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY2008
Názov predmetu:
Poradenské prístupy a modely v praxi
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2. stupeň štúdia, 4. semester
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:

V priebehu semestra:
Protokoly (30%): interaktívna práca na seminároch, zapájanie sa do cvičení, diskusií, formulovanie otázok k téme, nácvik modelových poradenských situácií. Vypracovanie 10-tich protokolov zo stretnutí podľa zadaných požiadaviek.
Semestrálna práca (30%): vypracovanie odbornej štúdie na zadanú teoretickú tému z oblasti psychologického poradenstva, spracovanej podľa stanovených kritérií.
Študent môže získať v priebežnom hodnotení max. 60 bodov. Podmienkou na absolvovanie záverečného písomného testu je splnenie požiadaviek priebežného hodnotenia min. na 55% (t.j. min. 33 bodov).

V závere semestra:
Písomný test (40%): možnosť výberu z viacerých alternatív odpovedí a formulovanie stručných odpovedí na otázky k téme kurzu.
Podmienkou úspešného zvládnutia testu je preukázanie vedomostí v rozsahu min. 55% (t.j. absolvovať test min. na 22 bodov). Celkové hodnotenie (max. 100 bodov) je výsledkom súčtu bodov, získaných z priebežného hodnotenia (max. 60 bodov) a záverečného hodnotenia (max. 40 bodov).

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent kurzu si prehĺbi svoje teoretické poznatky i praktické zručnosti v oblasti psychologického poradenstva a získa základné kompetencie potrebné pri práci s klientom a vedení poradenského rozhovoru. Formou dyadických modelových situácií sa oboznámi s využitím metód a techník poradenskej intervencie pri explorácii problému klienta, formulovaní cieľov a úloh. Úspešný absolvent kurzu dokáže extrapolovať tieto zručnosti a kompetencie v kontexte širšej psychologickej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Psychologické poradenstvo v praxi. Ambulancia poradenskej psychológie a psychologická poradňa. Pracovné pozície poradenského psychológa. Privátna prax a typy licencií.
2.Individuálne psychologické poradenstvo. Príprava a prvý kontakt s klientom. Vytvorenie raportu. Poradenská dohoda – kontrakt.
3.Poradenský proces. Štruktúrovanie a fázy procesu. Eklektický model psychologického poradenstva. Ukončenie poradenského procesu.
4.Úvodný rozhovor a explorácia problému. Štruktúra poradenského sedenia. Ukončenie prvého stretnutia.
5.Poradenský vzťah: vymedzenie, základné charakteristiky a faktory kvality vzťahu.
6.Osobnosť klienta. Motivácia, dispozície a limity. Práca s agovaním a odporom klienta.
7.Poradenské ciele. Obsahové a procesové ciele poradenského procesu. Problematický cieľ a jeho preformulovanie.
8.Formulácia úloh v poradenskom procese. Typy úloh. Poradenstvo a koučing. Využitie terapeutických prvkov v procese psychologického poradenstva.
9.Metódy a techniky intervencie v poradenskom procese. Efektivita metódy a fáza poradenského procesu.
10.Metódy a intervencie, uľahčujúce exploráciu klientovho prežívania.
11.Metódy a postupy, umožňujúce porozumenie klientovi.
12.Metódy a postupy, zamerané na zmenu správania klienta.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
CULLEY, S., BOND, T. (2008). Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál.
DRYDEN, W. (2008). Poradenství. Stručný přehled. Praha: Portál.
FOUAD, N. A. (Ed.) (2012). APA Handbook of Counseling Psychology. Volume 2: Practice, Interventions, and Applications. Washington: APA.
NELSON-JONES, R. (2014). Practical Counselling and Helping Skills. Los Angeles: SAGE.
PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada Publ.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

ABCD
E
FX
18,4 %
23,7 %
50,0 %
6,6 %
0 %
1,3 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: