Sep 22, 2020   8:36 a.m.      Móric        
University information system

Course syllabus MPSY9004 - Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine (FPS - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY9004
Názov predmetu:
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
4
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- zvládnutie základných postupov pri práci s audiovizuálnymi prostriedkami (30 bodov)
- schopnosť rozvíjať tieto postupy pri práci so skupinou (40 bodov)

V závere semestra:
- záverečná prezentácia nadobudnutých zručností v reálnej situácii (30 bodov)
Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavenú a zistenú na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Spätná väzba prostredníctvom audiovizuálnej techniky kompletizujúca obraz seba, nadobudnutie základných zručností v práci s audiovizuálnou technikou a ich praktické využitie pri ďalšej psychologickej práci.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Psychologické aspekty audiovizuálnych prostriedkov
2. Filmová kamera a skupinová psychoterapia
3. Fotografia ako nástroj sebereflexie v skupinovej psychoterapii
4. Audiovizuálne pomôcky (kamera, fotoaparát, audionahrávacie zariadenie) ako nástroj spätnej väzby pre jednotlivca, dvojicu a pár a pre skupinu
5. Vytváranie audiovizuálnej dokumentácie pre ďalšiu psychologickú prácu
6. Statická kamera, výhody a nevýhody
7. Dynamická kamera, výhody a nevýhody
8. Fotografia, jej výhody a nevýhody
9.-10. Snímanie interakcií v skupine a využitie záznamu pre spätnú väzbu
11.-12. Rozvíjanie schopností sebaprezentácie pred kamerou
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: Mgr. Filip Fabián (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: