Sep 18, 2020   9:26 a.m.      Eugénia        
University information system

Course syllabus MPSY1009 - Pracovná a organizačná psychológia (FPS - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: MPSY1009
Názov predmetu:
Pracovná a organizačná psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- Správa o odbornom článku/ štúdii a prezentácia s diskusiou na vybranú tému (20 + 15 bodov)
- dochádzka 10 bodov
V závere semestra:
- Písomný vedomostný test (55 bodov)
Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa prehľad o aplikačných výstupoch a činnostiach psychológa v oblasti psychológie práce a organizácie, o aktuálnom teoretickom zázemí moderných postupov a metódach a nadobudne schopnosť samostatne riešiť relevantné témy a situácie v pracovnom, organizačnom či firemnom prostredí.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet a náplň pracovnej a organizačnej psychológie. Psychológ práce – oblasti pôsobenia
2. Výber pracovníkov
3. Vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, kariérový rozvoj pracovníkov
4. Pracovný výkon a výkonnosť
5. Motivácia a spokojnosť
6. Nepracovné správanie, patologické javy na pracovisku
7. Organizačná kultúra, rôzne typy kultúr.
8. Psychodiagnostika v pracovnej a organizačnej psychológii
9. Špecifické metódy pracovnej a organizačnej psychológie
10. Psychológia zmeny. Riadenie zmien v organizáciách.
11. Psychológia nezamestnanosti
12. Psychológia zákazníka, psychológia v marketingu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠTIKAR, J. -- RYMEŠ, M. -- RIEGEL, K. Psychologie ve světě práce. Časť B. Metody psychologie práce a organizace. Praha: Karolinum, 2003.
KOLLÁRIK, T. -- LETOVANCOVÁ, E. -- VÝROST, J. Psychológia práce a organizácie. Bratislava: UK, 2011.
BERRYOVÁ, M. Psychológia v práci. Bratislava: Pegas, 2009.
RENDOŠ, D. -- HORÁKOVÁ, P. -- SLOVÁČKOVÁ, Z. Pruvodce personální psychologií. Brno: Psychologický ústav Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2014.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 137

A
B
C
D
E
FX
50,4 %
29,9 %
15,3 %2,9 %
0,7 %
0,8 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: