Sep 18, 2020   8:59 a.m.      Eugénia        
University information system

Course syllabus MPSY2006 - Súčasná sociálna psychológia (FPS - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY2006
Názov predmetu: Súčasná sociálna psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- vypracovanie, odovzdanie a prezentácia semestrálnej úlohy na zadanú teoreticko-metodologickú tému (40 bodov)
- aktivita na seminároch a prednáškach (10 bodov)

V závere semestra:
- písomná skúška (max. 50 bodov - študent v ňom musí dosiahnuť minimálne 26 bodov)

Študent musí v priebehu semestra na aktívnych formách výučby získať min. 25 bodov, aby mohol absolvovať písomný záverečný test. Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavenú a zistenú na skúške. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent ovláda teoretické poznatky o súčasnej sociálnej psychológii, jej aktuálnych metodologických otázkach, možnostiach a obmedzeniach formovania "všeobecnej teórie sociálnej psychológie" a trendoch rozvoja sociálnej psychológie v zmysle akceptovaných modelov rozvoja vedy (model objavov, inštrumentálny a interakčný model). Aplikácia poznatkov zo sociálnej psychológie, psychológie osobnosti a metodológie, riešenie sociálno-psychologických prípadov, resp. javov, analýza psychodiagnostických metód, aplikovaná sociálna psychológia.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Sociálna psychológia
2. Sociálne učenie
3. Sociálna percepcia
4. Ja koncepcia
5. Predsudky
6. Interpersonálna príťažlivosť
7. Blízke vzťahy
8. Sociálny vplyv
9. Prosociálne správanie
10. Agresivita
11. Skupiny a jednotlivci
12. Sociálna psychológia a podnikanie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLLÁRIK, T. Sociálna psychológia. Bratislava: UK, 2004.
KOLLÁRIK, T. a kol.: Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004.
KOLLÁRIK, T. Sociálna psychológia + psychológia práce = sociálna psychológia práce?. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 401 s. ISBN 978-80-223-2965-1.
HEWSTONE, M. -- STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha: Praha : Portál, 2006. 769 s. ISBN 80-7367-092-5.
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 228 s. ISBN 80-247-0577-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 109

A
B
C
D
EFX
97,2 %
0 %
0,9 %
0,9 %
0 %
1,0 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: