Oct 20, 2020   8:43 a.m.      Vendelín        
University information system

Course syllabus P2101 - Občianske právo hmotné I. (FP - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu:
P2101
Názov predmetu:
Občianske právo hmotné I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester bakalárskeho štúdia
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je nadviazať na všeobecné a historické znalosti práva a poskytnúť študentom ucelený teoretický, metodický a obsahový základ osvojenia si slovenského občianskeho práva s nevyhnutným prepojením na tradície európskej právnej kultúry, vrátane práva ES (EÚ). Sprostredkovanie poznatkov je budované na blokovom systéme, ktorý tvoria: systémové začlenenie slovenského občianskeho práva do systému súkromného práva, resp. do systému práva všeobecne, vrátane kritérií, na základe ktorých je tento systém budovaný, ako aj vnútorný systém občianskeho práva, základné hodnotové a metodické východiská občianskeho práva (zásady a metódy občianskoprávnej regulácie) základné inštitúty, tvoriace východiská právnych konštrukcií (občianskoprávny vzťah a jeho elementy a občianskoprávne skutočnosti) rozhodujúce špecifické inštitucionálne piliere občianskeho práva, ktoré tvoria: vlastníctvo, zmluva a zmluvné právo, zodpovednosť.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet občianskeho práva hmotného, jeho miesto v systéme práva, systém občianskeho práva hmotného. Pramene a normy občianskeho práva hmotného
2. Zásady občianskeho práva hmotného
3. Občianskoprávne vzťahy (pojem, štruktúra, typy a druhy)
4. Osoby v právnom zmysle, fyzické osoby, zastúpenie
5. Právnické osoby
6. Ochrana osobností
7. Predmet a obsah občianskoprávnych vzťahov
8. Právne skutočnosti v občianskom práve hmotnom. Právne úkony
9. Čas ako občianskoprávna skutočnosť
10. Vlastníctvo a vlastnícke právo -- všeobecná charakteristika, vznik, obsah, ochrana vlastníckeho práva
11. Spoluvlastníctvo podielové, bezpodielové (BSM)
12. Vecná práva k veci cudzej
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAZAR, J. Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Bratislava: IURIS LIBRI, 2018. ISBN 978-80-89635-35-1.
DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, D. -- DULAK, A. Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi. 1. diel. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-876-8.
CIRÁK, J. -- KOL, -. -- FICOVÁ, S. Občianske právo. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2009.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1347

A
BCDE
FX
15,1 %
13,1 %
21,1 %
16,3 %
30,0 %4,4 %
 
Vyučujúci:
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Veronika Skorková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: