Aug 5, 2020   12:07 p.m.      Hortenzia        
University information system

Course syllabus P4109 - Ochrana spotrebiteľa (FP - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
P4109
Názov predmetu:
Ochrana spotrebiteľa
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník magisterského štúdia
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
forma skúšky - ústna
Občiansky zákonník, príslušné smernice a nariadenia, rozhodnutia SOI a judikatúra SD EÚ.
Zákony, ktoré sú predmetom výučby, najmä:
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka
zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
 
Výsledky vzdelávania:
Charakteristika matérie spotrebiteľského práva a jeho vývoj na Slovensku a v ES a EÚ.
 
Stručná osnova predmetu:
Legislatívny rámec ochrany spotrebiteľa – spotrebiteľské právo Únie, úloha medzinárodných organizácií a pramene práva na ochranu spotrebiteľa v SR z pohľadu všetkých oprávnených záujmov spotrebiteľa (ochrana zdravia a života spotrebiteľa, ochrana ekonomických záujmov, a ochrana životného prostredia). Inštitucionálny rámec ochrany spotrebiteľa, verejnoprávna ochrana a základná orientácia v kontrolných orgánoch s dôrazom na špecifické postavenie Slovenskej obchodnej inšpekcie, súkromnoprávna ochrana a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (Smernica EP a Rady 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a Nariadenie EP a Rady (EÚ č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online).
Ochrana ekonomických záujmov spotrebiteľa – najmä zákon o ochrane spotrebiteľa, Smernica 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a súvisiacich záruk, Smernica Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, Smernica EP a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, Smernica EP a Rady 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene (tzv. Timesharingová smernica), balíky cestovných služieb – Smernica Rady 90/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb, práva cestujúcich v leteckej doprave (Nariadenie EP a Rady ES) č. 261/2004), v autobusovej , železničnej a vodnej doprave, Smernica EP a Rady 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, Smernica EP a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov.
Bezpečnosť výrobkov – harmonizovaná oblasť a všeobecná bezpečnosť. Úloha trhového dozoru ako nástroja na vymoženie smerníc Nového prístupu a význam tzv. Nového regulačného balíčka pre zlepšenie voľného pohybu tovaru. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom (Smernica Rady 85/374/EHS).
Praktické príklady z aplikačnej praxe SOI, rozhodnutí súdov SR a príslušná judikatúra SD EÚ.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Občiansky zákonník, príslušné smernice a nariadenia, rozhodnutia SOI a judikatúra SD EÚ. Zákony, ktoré sú predmetom výučby, najmä: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 414

A
BC
D
EFX
34,5 %20,3 %22,0 %14,5 %
7,5 %
1,2 %
 
Vyučujúci:
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil: prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: