Sep 29, 2020   4:05 p.m.      Michal, Michaela        
University information system

Course syllabus BPPX20413 - Konkurzné právo (FP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX20413
Názov predmetu:
Konkurzné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná semestrálna práca
 
Výsledky vzdelávania:
V nadväznosti na systém poznatkov získaných v rámci magisterského štúdia, poskytnúť študentom komplexný prehľad v oblasti konkurzné práva, najmä so zameraním na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod, Vývoj konkurzného práva v SR, Rozlíšenie konkurzu a reštrukturalizácie, Záložné právo a ďalšie formy zabezpečenia záväzkov v konkurze a reštrukturalizácii, účinky spojené so začatím konkurzného konania a reštrukturalizačného konania a vyhlásením konkurzu a povolením reštrukturalizácie, odporovanie právnym úkonom, uspokojovanie veriteľov, postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, proces reštrukturalizácie Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29 mája 2000 o konkurznom konaní, osobný bankrot.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POSPÍŠIL, B. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom. Žilina: Poradca podnikateľa, 2005. 520 s. ISBN 80-88931-39-8.
ŽITŇANSKÁ, L. -- OVEČKOVÁ, O. Obchodné právo - Obchodné spoločnosti, 2. doplnené a prepracovane vydanie. Bratislava: Iuris libri, 2013. ISBN 978-80-89635-05-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A
B
C
DE
FX
83,3 %
12,5 %
4,2 %0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: JUDr. Branislav Pospíšil, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: