Oct 21, 2020   7:10 a.m.      Uršuľa        
University information system

Course syllabus BPPX10401 - Občianske právo hmotné I. (FP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BPPX10401
Názov predmetu:
Občianske právo hmotné I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná semestrálna práca v minimálnom rozsahu 20 normostrán
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbenie v predchádzajúcom stupni štúdia získaných teoretický vedomostí a nadobudnutie znalostí o súčasných vývojových tendenciách občianskeho práva v oblasti systémového zaradenia, základných zásad a vecných práv.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné zásady súkromného práva
Všeobecná časť občianskeho práva
Vecné práva
Aktuálny vývoj občianskeho práva v SR
Aktuálny vývoj občianskeho práva v ČR a v priestore Európskej únie
Europeizácia súkromného práva
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HURDÍK, J. Institucionálni pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-379-3.
HURDÍK, J. Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. 1st vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 131 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická. ISBN 80-210-3322-3.
HURDÍK, J. Právnické osoby. 1st vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 169 s. Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně / Řada Teoretická. ISBN 80-210-2278-7.
HURDÍK, J. -- LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1st vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 197 s. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 978-80-210-5063-1.
HURDÍK, J. -- FIALA, J. -- SELUCKÁ, M. Tradice a inovace v občanském právu. 1st vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 s. ISBN 978-80-210-4490-6.
CIRÁK, J. Európsky a národný rozmer kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012. s. 10--20. ISSN 1210-9123.
CIRÁK, J. -- KOL, -. -- FICOVÁ, S. Občianske právo. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2009.
LAZAR, J. Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. Materiály z odbornej konferencie. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2008. 295 s. ISBN 978-80-89363-14-8.
FEKETE, I. -- FEKETEOVÁ, M. Občiansky zákonník : prehľadný komentár. Bratislava: Epos, 2012. 1314 s. ISBN 978-80-8057-972-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

A
B
C
DEFX
81,4 %
5,1 %10,2 %
1,7 %
0 %
1,6 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: