Oct 20, 2020   8:31 a.m.      Vendelín        
University information system

Course syllabus BPPX20404 - Ústavné právo so zameraním na právo na spravodlivý súdny proces (FP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BPPX20404
Názov predmetu:
Ústavné právo so zameraním na právo na spravodlivý súdny proces
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
esej v rozsahu cca 15 strán
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom výučby predmetu je oboznámiť poslucháčov s ústavnými aspektmi práva na spravodlivý súdny proces a poskytnúť im základnú bázu pre ich ďalšiu vedeckú činnosť.
 
Stručná osnova predmetu:
Konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky
Diskriminácia osôb pri uplatňovaní práv
Bránenie v uplatnení práv
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SVÁK, J. -- KLÍMA, K. -- CIBULKA, Ľ. Ústavné právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť. Bratislava/Žilina : Eurokódex – PEVŠ, 2010.
SVÁK, J. -- CIBULKA, Ľ. Ústavné právo Slovenskej republiky : osobitná časť. 5th vyd. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2013. 703 s. ISBN 978-80-8155-006-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

A
B
C
D
E
FX
93,9 %3,0 %3,1 %
0 %
0 %0 %
 
Vyučujúci:
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (zodpovedný za predmet)
doc. JUDr. Marek Števček, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: