Sep 28, 2020   3:50 a.m.      Václav        
University information system

Course syllabus P2105 - Občianske právo hmotné II. (FP - LS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta práva
Kód predmetu:
P2105
Názov predmetu:
Občianske právo hmotné II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je nadviazať na všeobecné a historické znalosti práva a na predmet Občianske právo I ako prerekvizity a doplniť ucelený teoretický, metodický a obsahový základ osvojenia si slovenského občianskeho práva s nevyhnutným prepojením s tradíciou európskej právnej kultúry, vrátane práva ES (EÚ). Občianske právo II nadväzuje na Občianske právo I a venuje pozornosť inštitucionálnym pilierom, tvoriacim osobitnú časť občianskeho práva. V jeho rámci predstavuje základ zmluvné právo záväzkové a inštitút zodpovednosti, ako aj právo dedičské. Dôraz je kladený predovšetkým na metodické a funkcionálne osvojenie si občianskeho práva ako dynamického, fungujúceho, na storočných základoch budovaného a pritom flexibilného systému. Výučba smeruje k dosiahnutiu spôsobilosti poslucháčov reflektovať dynamiku súčasného legislatívneho vývoja a vo svojej profesii ovládať tak nemenné hodnoty práva, ako aj jeho dynamicky sa meniacu reálnu podobu, najmä v intenciách európskych trendov a premietnutie do praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Záväzkové právo - všeobecná charakteristika, typológia záväzkov
2. Vznik záväzkov, obsah záväzkov
3. Zabezpečenie záväzkov
4. Zmena záväzkov
5. Zánik záväzkov
6. Záväzky z právnych úkonov -- jednotlivé druhy záväzkov z právnych úkonov
7. Záväzky z protiprávnych úkonov
8. Zodpovednosť za škodu
9. Bezdôvodné obohatenie
10. Dedičské právo
11. Zmenkové právo
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAZAR, J. Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Bratislava: IURIS LIBRI, 2018. ISBN 978-80-89635-35-1.
DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, D. -- DULAK, A. Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi. 2. diel. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-778-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1287

AB
C
D
E
FX
17,9 %
13,4 %
23,0 %
14,3 %
27,0 %
4,4 %
 
Vyučujúci: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
8. 9. 2020
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 08. 09. 2020.

Type of output: