Aug 12, 2020   4:58 p.m.      Darina        
University information system

Course syllabus BEEX20349 - Manažérske cvičenia (FEP - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX20349
Názov predmetu: Manažérske cvičenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a. kvalita vypracovaného strategického plánu 30 %
b. dochádzka 20 %
c. výsledky v ostrých simulačných hrách 20 %
d. powerpointová prezentácia 30 %
 
Výsledky vzdelávania:
Základným konceptom je cvičenie ekonomickej teórie prostredníctvom simulovaných ekonomických experimentov, lepšie porozumenie ekonomickým princípom a zákonitostiam trhovej ekonomiky, pochopiť prepojenie mikro a makroekonomiky a ich vzájomného ovplyvňovania až do úrovne ich priameho dopadu na ekonomické rozhodovanie firiem, získať skúsenosti z tímovej práce a procesu tímového rozhodovania, rozvíjať schopnosti študentov predvídaním následkov ich vlastných rozhodnutí.
 
Stručná osnova predmetu:
Výučba bude prebiehať v počítačovej miestnosti prostredníctvom programu TITAN. Ide o počítačovú simuláciu, v ktorej si dva až osem tímov konkuruje na trhu vo výrobe a predaji Holo-generátorov. Ide o malé elektronické zariadenia (o veľkosti CD), ktoré ukazujú 3D holografické obrázky rôznych médií. Úlohou študentov je predstihnúť konkurenciu vo výške zisku, tržieb a podiele na trhu. Počas konkurenčného boja dáva Titan študentov príležitosti na zoznámenie sa s finančnými správami a ich interpertáciu. Konkurencia študentov podporuje ich premýšľanie o základných faktoroch výroby, marketingu a financovania vo vzťahu k ekonomickým princípom, o ktorých sa učia v ekonomických predmetoch.

Stručná osnova prednášok:
1. Oboznámenie sa so simuláciou Titan, testovacia verzia
2. Spracovanie podnikateľského plánu,
3. Základné ekonomické pravidlá podnikania, plánovanie rozpočtov, marketingu, výroby a investícií, oboznámenie sa s finančnými správami podnikov a ich interpretácia
4. Prezentovanie podnikateľských plánov na vybrané obdobie podľa rozdelenia študentov do skupín
5. Návrh reklamy každého tímu, prezentácia reklamy na Youtube a Facebook aplikácia
6. Súťaženie na simulácii Titan 1. – 4. kvartál a hodnotenie dosiahnutých výsledkov
7. Súťaženie na simulácii Titan 5. – 8. Kvartál a hodnotenie dosiahnutých výsledkov
8. Súťaženie na simulácii titan 9. – 12. Kvartál a hodnotenie dosiahnutých výsledkov
9. Výročné správy podnikov – ich základné náležitosti a obsah
10. Vypracúvanie a hodnotenie výročných správ vybraných podnikov
11. Záverečné prezentácie dosiahnutých výsledkov podnikov za jednotlivé kvartály
12. Záverečný test
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GRZNÁR, M. -- ŠINSKÝ, P. -- MARSINA, Š. Firemné plánovanie. 1st vyd. Bratislava: Sprint dva, 2009. 259 s. ISBN 80-89393-04-6.
KITA, J. Marketing. 1st vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010. 411 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-327-3.

Odporúčaná:
SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: SPRINT, 2005. 403 s. ISBN 80-89085-49-0.
VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. 1st vyd. Bratislava: Iura Edition, 2009. 524 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-258-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: Ing. Monika Sobeková Majková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
18. 12. 2019
Schválil:
Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: