Oct 27, 2020   10:36 p.m.      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
University information system

Course syllabus BEEX10104 - Mikroekonómia (FEP - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX10104
Názov predmetu:
Mikroekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 20 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, aktívna účasť, prezentácia, písomný test, pričom jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:

A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov uskutočňovať mikroekonomický rozbor problémov, umožňujúcich vytvorenie uceleného obrazu vedeckého k racionálnemu správaniu sa mikroekonomických subjektov v trhovom prostredí. Tiež chápať mikro a makro súvislosti podnikania a hospodárenia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Trh, trhové subjekty
2. Správanie sa spotrebiteľa a výrobcu
3. Trhová rovnováha
4. Nedokonalé trhy
5. Konkurencia, zásahy štátu do cien
6. Externality
7. Výroba ekonomické zdroje a ich alokácia
8. Ponuka
9. Dopyt
10. Cena
11. Teória správania sa firmy,
12. Trhy výrobných faktorov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STIASSNY, A. Úvod do mikroekonómie. 1st vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 336 s. Eurokódex. ISBN 978-80-88931-80-5.
ŠKAPA, S. Mikroekonomie. 1st vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. 133 s. ISBN 978-80-214-3736-4.
HORĚJŠÍ, B. -- MACÁKOVÁ, L. -- SOUKUP, J. -- SOUKUPOVÁ, J. Mikroekonomie. 4th vyd. Praha: Management Press, 2006. 573 s. ISBN 80-7261-150-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 206

A
B
C
DEFX
14,1 %15,0 %
24,3 %
19,9 %
25,7 %
1,0 %
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Ivan Brezina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 12. 2019
Schválil:
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: