Jun 5, 2020   12:17 p.m.      Laura        
University information system

Course syllabus BEEX30304 - Poisťovníctvo (FEP - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX30304
Názov predmetu: Poisťovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
4 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
6 semester programu Ekonomika a manažment podnikania
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, pričom jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Štúdium poisťovníctva sleduje osvojenie si poznatkov tohto finančného odvetvia a systémov poistenia, ktoré fungujú na komerčnej báze.
 
Stručná osnova predmetu:
Poisťovníctvo a jeho význam v národnom hospodárstve. Právne normy upravujúce poisťovníctvo. Postavenie poisťovníctva na finančnom trhu. Druhy poistenia. Životné a neživotné poistenie. Hospodárenie poisťovacej spoločnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVAN, M. Poisťovníctvo. Bratislava: IRIC, CDV, EU, 1998.
MAJTÁNOVÁ, A A K. Poisťovníctvo. 1st vyd. Bratislava: EKONÓM, 2005. 184 s. ISBN 80-225-1940-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 157

AB
C
D
E
FX
33,8 %
21,7 %
17,2 %17,8 %8,9 %
0,6 %
 
Vyučujúci:
Ing. Stanislava Veselovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 18. 12. 2019
Schválil:
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: