Oct 29, 2020   9:41 a.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Course syllabus BEEX30360 - Marketing služieb (FEP - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX30360
Názov predmetu:
Marketing služieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch, prípadová štúdia s prezentáciou 40 %, písomná skúška s modelovaním služby Blueprinting 60 % z celkového hodnotenia predmetu.
Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Študent štúdiom predmetu získava komplexný, systematický a všestranný pohľad na problematiku služieb v hospodárstve. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými charakteristikami služieb, jednotlivými nástrojmi marketingového mixu služieb a možnosťami využitia marketingu v oblasti cestovného ruchu a neziskového sektora. Študenti po absolvovaní predmetu nadobudnú potrebné teoretické vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre správne a efektívne riadenie podnikov ponúkajúcich služby.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Podstata a charakteristika služieb, klasifikácia služieb, historický vývoj, význam služieb.
2. Špecifiká marketingu služieb, rozdiely medzi marketingom služieb a marketingom hmotných výrobkov, hlavné trendy vo vývoji služieb.
3. Marketingové stratégie firiem v odvetví služieb.
4. Marketingový výskum v službách.
5. Možnosti zostavenia marketingového mixu služieb.
6. Marketingový nástroj "Produkt" v službách.
7. Marketingové rozhodnutia týkajúce sa cien služieb.
8. Marketingový nástroj "Distribúcia" v oblasti služieb.
9. Marketingová komunikácia pre podniky poskytujúce služby,
10. Marketingový nástroj "Personál" v oblasti poskytovania služieb,
11. Prvky materiálneho prostredia v oblasti poskytovania služieb.
12. Procesy v službách. Modelovanie služby.
13. Marketing neziskových organizácií (chranené dielne, starostlivosť o seniorov, politické strany, cirkevné organizácie, nemocnice) a ziskových organizácií ponúkajúcich služby (cestovný ruch, telekomunikácie, poisťovne, banky, právnické služby, reklamné agentúry, poradenstvo).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUPEKOVÁ, S. International business III. 1st vyd. Nitra: ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 102 s. ISBN 978-80-89731-1-90.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny:
5. 6. 2020
Schválil: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Type of output: