Aug 12, 2020   5:56 p.m.      Darina        
University information system

Course syllabus BEEX10108 - Medzinárodný obchod (FEP - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX10108
Názov predmetu:
Medzinárodný obchod
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 20 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť, prezentácia, písomný test, pričom jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:

A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov pravidlá a význam medzinárodného obchodu v súvislosti s charakteristikami medzinárodného prostredia. Zoznámiť ich so základnými obchodnými operáciami v medzinárodnom obchodnom styku. Zvládnuť úpravu záväzkových vzťahov, typy vybraných medzinárodných zmlúv.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj svetovej ekonomiky- vývoj v súčasnej etape, tendencie vývoja, globalizácia a internacionalizácia, podstata, oblasti a dôsledky, kríze a ich dopad
2. Teórie medzinárodného obchodu: klasický model medzinárodného obchodu, neoklasické modely, moderné teórie obchodu, a nástroje analýzy klasických a neoklasických modelov
3. Medzinárodná migrácia: príčiny, dôsledky a špecifické formy medzinárodnej migrácie
4. Medzinárodné ekonomické organizácie a regionalizmus v svetovej ekonomike: podstata a jeho formy, prínosy a rizika, členenie a prehľad hlavných regionálnych zoskupení s dopadom na podnikateľské prostredie
5. Hlavné centra svetovej ekonomiky: kvantitatívne porovnanie - USA, Japonsko, EMU a ostatní - integrační procesy z obchodných aspektov
6. Transformačný proces v krajinách strednej a východnej Európy: podstata a obsah transformačného procesu, stratégie transformačného procesu, spolupráce a hodnotením transformácie z pohľadu času
7. Vývojové trendy v medzinárodnom obchodu v 20. a 21. storočia, teritoriálna a komoditná štruktúra medzinárodného obchodu
8. Obchodná politika: pojem a chápanie, nástroje, mnohostranný obchodní systém, princípy, dohody, postavení jednotlivých zemí a skupín zemí v rámci mnohostranných obchodných jednaní, dopady na jednotlivé skupiny zemí
9. Medzinárodná konkurencieschopnosť: podnikateľské prostredie a jeho zložky, súvislostí a väzby, vybrané ukazovatele kvality podnikateľského prostredia a medzinárodné ročenky konkurencieschopnosti
10. Funkcie medzinárodného obchodu vo vzťahu k národnej ekonomike, formy zapojenia podnikateľských subjektov do medzinárodného obchodu
11. Príprava vývozu, dokumenty v medzinárodnom obchode, kúpne zmluvy v medzinárodnom obchode
12. Rizika medzinárodného obchodu, poistenie rizík v medzinárodnom obchode
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁŽ, P. Medzinárodné podnikanie. 5th vyd. Bratislava: Sprint dva, 2010. 546 s. Economics. ISBN 978-80-89393-18-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 143

ABCD
E
FX
4,2 %7,7 %
18,9 %
25,9 %
42,7 %
0,6 %
 
Vyučujúci: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
18. 12. 2019
Schválil:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: