Aug 12, 2020   4:19 p.m.      Darina        
University information system

Course syllabus MV2404 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky (FP - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MV2404
Názov predmetu:
Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: