Sep 29, 2020   3:36 p.m.      Michal, Michaela        
University information system

Course syllabus BIAX10025 - Bakalárska práca I. (FI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu: BIAX10025
Názov predmetu:
Bakalárska práca I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Predmet je pre bakalársky stupeň štúdia
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt obsahujúci analýzu, špecifikáciu a návrh riešenia - 40 %,
prezentácia a odovzdanie čiastočných výsledkov - 60 %.
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je poskytnúť študentom dôležité informácie pri tvorbe záverečnej práce. Usmerniť študentov pri písaní bakalárskej práce, podať im metodiku pri spracovaní údajov a odkázať ich na informačné zdroje.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Výber záverečnej práce
2. Štúdium doporučených zdrojov
3. Priebežné konzultácie a vypracovávanie dokumentácie
4. Analýza problematiky
5. Špecifikácia požiadaviek
6. Návrh nástrojov a prostredia pre realizáciu
7. Návrh architektúry systému
8. Prototyp, testovanie prototypu
9. Implementácia
10. Testovanie systému
11. Spracovanie čiastočnej dokumentácie
12. Prezentácia čiastočných výsledkov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bieliková, M., Litvová L. a kol.: O softvéri od A po Z – Úvahy nastupujúcich profesionálov. Bratislava: STU, 2009. 299 s. ISBN 978-80-227-3133-1
Dawson Ch. W.: Projects in Computing and Information Systems. Addison-Wesley, ISBN 978-0-273-72131-4
Konkrétna literatúra doporučená vedúcim záverečnej práce
Specific literature recommended by Supervisor

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 300

A
B
C
D
E
FX
33,3 %30,3 %19,0 %8,3 %7,3 %
1,8 %
 
Vyučujúci:
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 25. 11. 2019.

Type of output: