Sep 25, 2020   8:21 p.m.      Vladislav        
University information system

Course syllabus MIAX10008 - Business Intelligence (FI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu:
MIAX10008
Názov predmetu:
Business Intelligence
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Aplikovaná informatika, 1. semester
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
odovzdanie semestrálnej práce max 40 bodov a ústna skúška max 60 bodov
Denné štúdium: Prednášky/cvičenia 2 / 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Externé štúdium: Konzultácie 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vytvoriť potrebné teoretické i praktické predpoklady pre riešenie aplikácií a projektov Business Intelligence, teda aplikácií orientovaných na podporu analytických, plánovacích a ďalších riadiacich činností v podniku. Predmet by mal zodpovedať na otázky, čo je hlavnou podstatou Business Intelligence a aké prináša efekty, ako sa úlohy Business Intelligence projektujú, implementujú a prevádzkujú.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Podstata a účel Business Intelligence, doterajší vývoj v danej oblasti, súčasný stav dopytu a ponuky na IKT trhu.
2. Základné funkčné a technologické princípy Business Intelligence, komponenty BI riešenia - produkčnej databázy dátové sklady, dátová trhovisko, dátové pumpy, manažérske aplikácie.
3. Princípy dimenzionálneho modelovania, dokumentácie dimenzionálnych modelov, dimenzionálna dátová schéma, príklady modelov z praxe.
4. Prístup k riešeniu Business Intelligence - nezávislá dátová trhovisko, integrovaný dátový sklad, prírastkové riešenie, hlavné architektúry riešenie Business Intelligence.
5. Riadenie úloh Business Intelligence, fázy riešenia, ich cieľ, obsah, dokumentácia.
6. Modelovanie dátových skladov a trhovísk.
7. Riešenie dátových transformácií, princípy návrhu a implementácie dátových púmp.
8. Princípy návrhu a implementácie manažérskych aplikácií, Dashboards, štandardný reporting.
9. Aplikačné možnosti a oblasti uplatnenia Business Intelligence.
10. Princípy a aplikačné možnosti dolovania dát (data mining).
11. Problémy kvality dát a riadenie dátovej kvality, S zmeny v dimenziách (SCD, Slowly Changing Dimensions).
12. Faktory úspešnosti riešenia a prevádzky Business Intelligence, skúsenosti z projektov tohto typu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POUR , J. -- NOVOTNÝ, O. -- SLÁNSKÝ, D. Business Intelligence. Jak využít bohatství ve vašich datech. Praha: Grada Publishing, 2005. 256 s. ISBN 80-247-1094-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 142

ABC
D
E
FX
56,3 %
27,5 %
7,7 %
7,0 %
1,5 %
0 %
 
Vyučujúci:
Ing. Július Hlaváč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 11. 2019
Schválil: Ing. Július Hlaváč, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 25. 11. 2019.

Type of output: