Jul 12, 2020   2:30 p.m.      Nina        
University information system

Course syllabus BIAX10012 - Objektovo-orientované programovanie (FI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu:
BIAX10012
Názov predmetu:
Objektovo-orientované programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Aplikovaná informatika, 2. ročník, 3. semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy a semestrálne zadania - 40 %
písomná skúška - 60 %

Bodové hodnotenie
A = 94 - 100 bodov
B = 86 - 93 bodov
C = 76 - 85 bodov
D = 66 - 75 bodov
E = 56 - 65 bodov
FX = 0 - 55 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Je osvojiť si základné koncepty objektovo orientovaného paradigmu. Študenti po ukončení tohto predmetu budú schopný písať a odlaďovať stredne ťažké programy v jazyku Java, ktoré obsahujú hierarchie tried, ich dedičnosť, polymorfizmy a GUI.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do objektovo orientovaného programovania a Javy.
2. Prehľad konštrukcii v Jave: triedy, objekty, vetvenie, cyklus, polia, reťazce.
3. Vstupnovýstupný systém v Jave.
3. Znovupoužiteľné triedy a balíky.
4. GUI triedy a udalosťou hnané programovanie.
5. Dedenie: typy a výhody dedenia a jeho cena: rýchlosť, veľkosť programu, zložitosť.
6. Polymorfizmy: premenné, abstraktné metódy, preťažovanie metód.
7. Tvorba okien.
8. Ošetrenie chýb a výnimiek.
9. Viacnásobné vlákna: ich tvorba, synchronizácia a súvislosť s bezpečnosťou programu.
10. Aplikácie, aplety a HTML.
11. Mechanizmy pre znovupoužitie softvéru: dynamická kompozícia, dedenie vnútorných tried.
12. Grafika v Jave.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCHILDT, H. Java 2: Příručka programátora. Praha: SoftPress s r.o., 2001. ISBN 80-8649-704-6.
BUD, T. Understanding Object-Oriented Programming with Java. Massachusetts: Addison-Wesley Reading, 1998. ISBN 0-201-30881-9.
ECKEL, B. Thinking in Java. Upper Saddle River: Prentice Hall, Inc.,, 1998. ISBN 0-13-659723-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 381

A
BC
D
E
FX
19,4 %18,1 %23,4 %21,5 %15,0 %
2,6 %
 
Vyučujúci:
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Marek Špilda (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 11. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 25. 11. 2019.

Type of output: